Make your own free website on Tripod.com

AROMATIC AND MEDICINAL PLANTS RESEARCH STATION, ODAKKALI


麽 뾙励

.  ,   .  䥯

-동 쬮, 䙹

 

1. AtimIw (Saraca asoca)

K`m-i-bs _e-s-Sp-p Huj-[-am-bn-mWv Atim-I-ns\ ImWp--Xv. hbdp-th-Z-\, Ai-v, {hW- Ch-bpsS NnInk AWp-\m-i-I- Hu-j-[-ambpw AtimIw D]-tbm-Kn-m-dp-v.

hnp-ap-f-n-mWv ssXI Dm-p--Xv. cp- amkw {]mb-amb ssXI Irjn--ev 60 sk. ao. ka-N-Xp-c-p-gn-I FSpv \Smw. Ipgn-I Xn 3 ao AIew BWv A`n-Im-ayw. GXm-v 15-20 hjw {]mb-sa-p-tm shn FSpv sXmen FSp-mw. an\npw 15 sk. ao. Db-c-n hp- ap-dn-s-Sp-mw. hfhpw shhpw \In-bm apdn Ipn-bn hopw apf-I hcp-Ibpw 5 hj-n-\p tijw hopw hnf-sh-Sp-p-Ibpw sNmw. Cu {]{Inb hopw XpS-cm-hp--Xm-Wv. acw apdn-s-Sp- Hcp h-i-p sXmen sNn-sb-Sp-m-hp--Xm-Wv. sNn-sb-Sp `mKv sXmen hp- aq-Sn-b- tijw adp-h-iv sXmen tiJ-cn-mw.

2. ս / (Caesalpinia sappan)

                ս յ ՙ 籱犷 勪 돳 .  贝 졭 6 9 泳 15_25 .. 䯬 . ս뵳 . ս뵳 묱 , 屹 嬩 . 嫩 䌽籱 笪. 동 , 嬩 . 抪  뵳 ս  목 笪.

䣨 . 4_5 쨶 䩨 동励 쭋 犱 ę. 쭋 쭮 犷 쭋幝. 񊷹 7.5-10 .. 汬 2.8-8.0 .. 䯬 . 2_4 犷 . 뵳 . 䪝 50_60% 犷 犩. . 졭 200 犷 .

         䪝 窝 劷 . 犱 窝 쭮 ՙ  쭋 䊝. 犷 묩 .  2_3 欣 贝 ՙ .

䫬 50 .. 汬 劷 20 떬 쏴 쨶 쭮 . 동劷 劷 泳 쬝. 쬫뾙 1.5 泳 . 䫬 䬴 笙 噝. 죪 묩쫶 라 쬣  𬴮 䖣. 뵳  犩라 ՝ 쭮 .   

 6_8 䩨 䳳. 짡 . 쳳 . 䭪 50 .

 

3. Bcy-thv (Azadirachta indica)

Cy-bn Fm- kw-m-\--fnepw ImWp Hcp- Hu-j-[-k-ky-amWv Bcy-th-v. Bcy-th-ns Ce, hnv, sXmen, ssXew Ch hmX--XzIv tcm-K-ġv {]Xn-hn-[n-bmbn D]-tbm-Kn-m-dp-v. Bcy-th-n\v tcmKm-Wp-sf Xpc-p--Xn-\p in-bp-s-mWv hniz-kn--s-Sp--Xv. I^w, ]nw, Ch Ipd-bvp--Xn\pw c-ip-n-bp-m-p--Xn-\pw, ]e N-tcm-K--fpsS NnInkpw thv D]-tbm-Kn-mdp-v. thns \ocp-Ip-Sn-p-Xv hmX-tcm-K-ġv \-Xm-Wv. a-n-w, hb-n-ep-m-Ip Iran Fn-hbvv thn-e-\ocpw tX\pw- tNv Ign-p-Xv \-Xm-Wv. thne-bn ]-a-fpw Acv hnj-P-p- ISn `mKv ]pc-n-bm hnj-i-a\w e`n-pw. thne Ac-p- ]p-c-p-Xv s]m-en\v \-Xm-Wv. tkmv, Sqvt]-p-I, apSn-bn tXp F-I apXemb-h-bpsS \nm-W-n\pw thv D]-tbm-Kn-m-dp-v. a\pjy\pw arK-ġpw D]-tbm-K-n-\p ]e-a-cp-p-I-fpsS \nm-W-n\pw ]e ku-cy-hI hkvXp--fn-epw B[p-\nI Irjnco-Xn-I-fnepw thv hym]-I-ambn D]-tbm-Kn-p Hcp Huj-[-k-ky-am-Wv.

Bcy-th-ns\ IqSmsX ap cp- Xcw thns\- ]-nbpw BbqtZ {K--fn hnh-cn-p-p-v. ae-thv F anenb Ak-Un-dIv (a-lm-\nw-_) bpw Idn-thv F apd-b -tImbn-\nPn (Ir-jvW-enw-_) bpw.

thv CUy-bn DS-\ofw hf-cp-p-v. Ce sImgn-bp Im-S-I-h-\--fn-emWv IqSp-X-embn ImWp--Xv. Fm-cw anepw Imem-h--bnepw Cu Huj-[-kkyw hfp- Im-Wm-dp-v. ag Ipd-hp {]tZ-i--fnepw \mbn ag Inp e--fnepw thv hf-cpw. Iv \nd hf-q-dn-m anepw, A-Kp-Whpw mc-Kp-W-hp-ap anepw thv hf-cpw. Bg-n Xmgvn-d-p thcp-I thn-ep--Xp-sImv an \npw Pehpw eh-W-fpw \mbn thXn-cn-s-Spm km[n-pw. DjvW-ta-Jem-{]-tZ-i--fnepw hfsc Db NqSp {]tZ-i--fnepw hj-n hf-sc- Ip-dv (130 an. ao. hsc) ag - e-`n-p {]tZ-i--fnepw Bcy-thv hf-cp-p.

hnp apf-n-mWv ssXI Dm-p-Xv. Pq apX HmKv amkw hsc ImbvI e`n-pw. hnp-I-fpsS Ap-c-Wtijn thKw \in-p--Xn-\m ImbvI tiJ-cn-- tijw DS-s\ -Xs ]mIn-ap-f-n-p--XmWv \-Xv. ]mIp--Xn-\p-apv 6 aWn-qsh-n-env IpXnp--Xv \-Xm-Wv. \gvk-dn-bn XS- FSpv 15 x 5 sk. ao.AI-e-n hnp- ]m-Imw. 15--20 Znh-kw sImv hnv apf-p- Xp-S-pw. cp amkw {]mb-sa-nb ssXI mnIv Ih-dn-tetm, Irjn--e-tbvtm amn \Smw.GXmv 56 ao AI-e-n 50-75 sk.ao. ka-N-Xp-c-p-gn-I FSpv taapw NmW-Ihpw aWepw apw Cv Ipgn aqSn ssXI hbvmw. ssX Hn\v 15-20 Intem{Kmw Imen-hfw hj-n Cp- sIm-Sp-mw. cmk-h-f-{]-tbmKw A`n-Im-ay-a-. Bcythv \ ev \ne--S-e, ]b-dv, tKmXv XpS-nb hnf-I CS-hn-f-bmbn Irjn sNmw.Bh-iy-sa-n \\ sImSp-mw.

Ap-hj-sa-nb ssXI Imbn-p -Xp-S-pw. P\p-hcn apX sabv amkw h-scbmWv ]qm-ew. sabv--B-Kv amk--fn ImbvI-fm-Ipw. s^{_p-h-cn--amv amk--fn Ce s]mgn-bpw. ]q- h-f-sb-nb Hcp kky-n \npw 350 Intem{Kmw Cebpw 40-50 Intem{Kmw Imbpw hj-n e`n-pw. ]mbv DW-n-bm 60% Xq-ap-m-Ipw. AXn\npw GXmv 10% ]cnv e`n-pw. ]cn-n 45% F Dm-Ipw. 10-15 hjw {]mb-amb acw apdnv D]-tbm-Kn-mw.

4. Imncw (Strychnos nux-vomica)

Fm-cw NnInkm- k-{-Zm-b--fnepw Hcp- t]mse D]-tbm-Kn-p Hcp Huj-[-k-ky-amWv Imn-cw. Bbqth-Z-n Ba-hm-X-l-cu-j-[-am-bmWv Imncw Adnb-s-Sp--Xv. GXmv 18 ao hsc Db-c-n hf-cp Hcp hr-am-Wn-Xv. Imn-c-ns Fm -`m-K-n\pw Ibvp-v. XSn apdn-m sh- \n-d-am-bn-cn-pw A]w Ign-m a-\n-d-am-Ipw. lrZbw, izmk-tImiw apXem-b-h-bpsS {]h-\-n\pw I^--hmX tcmK-ġpw Imncw sNdnb Af-hn \-Xm-Wv. Fm A[n-I-am-bm lrZ-b-ns ktm-N-hn-Im-khpw c-k-hpw hnv ac-W-Im-c-W-am-Ip-p.kn-I-fnepw ico-c-n-ep-ap \os-n\pw Hm-i-npw _pn-i-npw sNdnb Af-hn Imncw D]-tbm-Kn-p-Xv \-Xm-Wv. Imn-c-ns Ipcp D]-tbm-Kn-p--Xn-\p- apv ipn sNt-Xv Bh-iy-am-Wv. 100 {Kmw Ipcp s]mSnv Ccp-\mgn ]men AXns Ccn shhpw tNv shw apgp-h hp--Xp- hsc Xnf-n-p-I. CXv Dunsb-Spv DW-n- s]m-Snv Cu {]{Inb cp- {]m-hiyw IqSn Bhn-p-I. Huj-[-KpWw Ipd-bm-sX Xs hnj-in amdn-n-m CXv klm-bn-pw. kn-th-Z-\, \ocv, Imep- a-S-m\pw \nhm-\p-ap {]bm-kw, Ba-hmXw apX-em-b-hbvv ipn-sNbvX Imn-c-pcp hfsc sNdnb Af-hn Ign-p-Xv\-Xm-Wv.

semKm-\n-tb-kntb kky-Ip-Spw-_-n hcp Imn-c-ns imkv{X-\maw kv{SnIvt\mkv \Ivkvthman Fm-Wv. ]pXnb C\- Hpw Xs \ne-hn-en-.

1200 ao hsc Db-c-n-ep Ces]m-gnbpw ImSp-I-fn Imncw Dm-Ipw. kmam\yw ag e`n-p DjvW-ta-Jem {]tZi--fn-emWv Imncw hf-cp--Xv. aWamWv Ghpw tbmPn-Xv. Unkw-_ amk-n Imncw Ce-s]m-gnbpw. s^{_p-hcn amk-n ]pXnb Xfn-cp-I hcpw. amv--G-{]n amk--fn-emWv ]pjv]n-p--Xv. sabvap-X Unkw-_ hsc Imbv Dm-Ipw. ImbvI ]mI-am-Im 89 amk-sa-Sp-pw.

hnp-ap-f-n-mWv ssXI Dm-p--Xv. ]mI-amb ImbvI ]dn-s-Spvs]mnv hnv tiJ-cn-mw. \mbn sh-n IgpIn ImbvI-fnse Ah-in-jvS-fpw apw \on If-b-Ww. hnp-ap-f-bv 30-45 Znh-kw -hsc ka-b-sa-Sp-pw. \gvkdn s_Up-I-fn ]mIp--Xn-\p- ap-mbn hnp-I 6 aWn-q sNdp-Nq-Sp-sh--n (5060C) apn-bnSp-Xv ApcWw Ffp--am-pw. cv amkw {]mb-amb ssXI mnIv _mKp-I-fn \Smw. Imncw hfsc kmh-[m\w hf-cp--Xn-\m Hcp hjw {]mb-amb ssXI Irjn-ev \Sp--XmWv \-Xv. 60 sk. ao. ka-N-Xp-c-p-gn-I 46 ao AIe-n FSpv taa-v, NmW-Iw, aW Ch-bnv aqSn ssXI hbvmw. GXmv 10-20 Intem NmWIw Hcp sNSnv F {]Imcw \I-Ww. Imn-c-n\v cmkhf{]tbmKw A`n-Im-ay-amtWm F-Xn-s\-]n Ctm Kth-j-Ww- \-S-p-p-v.

10-12 hjw {]mb-amb ac Imbvp- Xp-S-pw. ImbvI tiJ-cnv hnv FSp-mw. 15-20 hjw {]mb-sa-nb ac-n\npw Bh-iy-a-\p-k-cnv sXmenbpwthcpw tiJ-cn-mw.

5.  (Premna integrifolia)

. 糳뾙 묾 犱쫹 . 峨. 񤽷 ܣ峨. ՙ.

묾 동劷 . 領 蹷 .

ĩ 룵 . 糩, 犩 . 糩 䩊. , , 䌽, , . ĩ 嬯 糾篨 .

6. (Stereospermum colais)

30-40 .. 汨. . 峨, . 45 .泳 汨籱 Ƴ籱 .

Ӫ 泳 ™ 励 䝊 쭮 쨶 犱 . 𬴮 쯏 . .  멙繶, 䩬 䬭 . 䬨籱 犷. 犷 뾙 犷 . 犷 䪝 䩨 犱 . 䩨 .

  뤙. 쬪, , . 쬡 糾 ՙ. 䢣 . 劷 䌭 ՙ. 쬪 䭩 䌽 .

7. 謱 (Aegle marmelos):

10-12 ݴ 麨 謱. 䋊 䋊 籱犱. 蹷 峨ܬ 稝 Ӭ. 5-12.5 .. 䯨. 峨籱 䊨 峨. . 籱 ﯱ 窨.

 謱 䊨 -笪 䯽. ģ峨 뾙 犷 뤳 笣 묩 .  犷, 稝 죪 쭮 䪝 . 15-20 嬯 籾 白. 䩨 犱쫹 磙. 䩨 . Ӫ 励 䝊 캤 쭮 쨶 犷 돳 늹 . , 䯽 ݬ . 늹劷 幝. 멙繫 쯏  ȝ. 并 떬 쏴繝.

 謱 䌽 . 쬪 쨰 쏴. 嫩 . 謱 쬪, 䩬 䌽 늊 . Ȋ ﯱ 쏴 . 뤩 屹 ﯱ . 쭮. 쫰, , , 諪䩣 謱쬪 쏴 犱.   

8. (Oroxylum indicum)

ݴ Ȫ 麨 . 蹷 . 犱. 籱 峊犱. 쬪 峬 峬. 쬪쨶 0.5-1.25 .. .

  籱 礪 犷 묩 犷 쭋 . 犷 䪝 䩨 犱 . 犱 䩨 Ž . Ӫ ™ 励 10 䝊 쭮 쨶 峾 犱  돳 늹 동 . 𬴮 쬣 并 쯏 ӹ. 묱 졭 . 并 떬, 멙繶 .

䰭 . Ψ 䰭励 쏪笩. 䬯䬭𽷹 ӽ ,  Ȩ

9. (Mimusops elenji)

櫼 Ҥ訪 . 졭 15 ݴ . ܣ峨 , 쨳 ՙ.

䌧䌽: , ,

  窪 , Ƚ . - Ȱ Ί. . 멙 Ȗ 睨. 幮, 쬡, 䝬 嬩 쭮. 麨 . 쯬 ة  . ę 돩 쬡 糩. 쯬犩 조 犩 돩 . ﯱ 努.

 䦴- 領 䯽 ﯱղ 䊨. 묩 幝. 䨯 12 䪽 . 쭮 犱쫹 . 䩨 Ӫ   뱙 5 . 䝊 쏴 稲 . 劷 15 쬝. 떬 籱 ը . 10 . . 떬 쏴 ՙ . 4-) 䴾 蹷 白.

10. 䬶 (Syzygium cumini)

癣 ՙ 麨 䬶. 麨. 25 ݴ 䬶 . Ҩ. 洍䪨. 7 15 . . . . 峨 돳 蹷 竊 ՙ. 窯籱 䬶ղ 䫬 왩 . 䪽 .

            동 . - 䊨. 쭋 犱   䪝 . 15-20 嬯 籾 白. 䩨 犱 . 犱 䩨 Ž . 䴾 ૽ 檽 . 떬ﭨ . Ӫ 뱙 䝊 쨶 峾 犱 . - 䯽 ݬ . 먼 쯏 . .  멙繶, 幫 떬 5 10 白. 10 䩨 . 100 120 麨.

               䬫 䴭 쯬. 쬡, 䝤, 񊴬 䝩 쬡 䬶 .  犩 . 늝 쫤 돩 . 䬶 ޳ . 䬶ղ 太 쏴 10 30  , ޳ . 䬶 쨰, Ҩ 񣽷 嬩  .

11. (Madhuca longifolia)

 슪 Ψ 麨 . 15 ݴ 麨. 죊 䋊 䋊. 䪣峬 峬.  Ũ ՙ. 媊 . . 笪- 䴾 . 蹷 窨. ﯱ ģ ՙ. 񊷹 2.5 5 . . . 犱.

조 劷 . . 鮝 蹷 婴幝. ә 䌽  . . , 쬡 룳犩 . 犾 犩 励 励 . .

12.              (Ficus racemosa)

돨 , 権, . 権 䪝 . ݴ   麨 .   20 , . , 䪝 쨋 䱨 ՙ. 슪 . , , , 白 . 犷 멙 .

麨 ՙ , , 쬪 . Ȭ . 쏴 쯬 . ղ Ѫ ՙ. 왩 ՙ 쭮 . Ȫ 䪬 . 쨰  . ղ ϊ . 犩 . ܬ 2-3 ղ 묾 쭮 犩 徨 犩 돩 2-3 糳. 멙 ղ .

13. ԣ ( Albizia lebbeck )

25 . 䤭䋊 麨. 蹷 ܣ. 죪 紌Ҭ.

宦 . ԣ䊩 3   ՙ. 䊩 犩 쏴 犩 돩 .

.

14. (Woodfordia floribunda)

3 . 뾙. 䋊 噹. 蹷 峨.

ܝ . ,  狽 3 쫩 묊 . 쏴 . 贝 쏴 .

15. (Bauhinia racemosa)

                , , . £ ڼ ՙ.

                Ž . 䴾   졭 Ȩ. 10-) 䬭 . 蹷 白.

                £ 綌 6 . Ž 䪬麨 䬭 .

16. ѣ (Pterocarpus santalinus)

                쭮 . 8 . 묙 . 峨. . 䌨 .

                犷 䝊 쭮 䪝 䩨 . ՙ . 只 10-) .

17. (Cassia fistula)

. 15 . 麨 . ՙ. 蹷 ģ峨. , 쬪, , 嬩 䌽.

30 . . 쫩 묊 䌽 . , 䙣 쬡 ¯䪩 .  励 쭮. ѣ, 奫, ղ 쏴 쯬 窩 紌 贝 .

                䴾 犷 䊨. 䪝 屾 묱 쭮 6-8 . 돩 犷 䬢 籾 . ө 졭 犱 졭 ݬ . 4 5 蹷 白. 10 䩨 .

 

18. (Nerium oleander)

            쨋 䱨 ՙ.

19. (Cascabela thevetia)

동. 蹷 ՙ.

䌽: 쬪쨶 ,

睨.   .

싣 .

20. (Vitex negundo)

죊 䤭䋊   돳 .

5-10 . n` 糳. 빝 쏴 쯬 白 쬌 . , 쬡, 쬡, 狽 . , 쬡 .

 졭 洬䴾 졭  쬫励 . .2 묙 . 2- 䬯 10 2 并 犷 . 빙 졭 50 嫢  졭 .

21. (Punica granatum)

돳 졭 5 .

䪽 ¯ 쏴 . 蹱 .  . ղ 犩 .

犷 멙.

22. (Symplocos cochinchinensis)

12 . Ȫ . 졭     . ũ 䣨 .

묾 Ȭ䌽 . 䌽 . Ѫ . ѣ 쏴 조 檡紌 . 쬡, , , Ŷ .

犷 .

 

23. 쬽 (Pterocarpus marsupium)

20 Ź .

쬽 16 묾 50 . 뫩 묊 먼 쨰䌽 ՙ. 쬽 6-12 嬯 죪 癴 Ȭ . , 媽 . 䝤 쬡 묾  䌭 .

. 2 嬯 噝. 九. .  .

24. (Cassia siamea)

Ȫ . ģ峨. 졭 .

. .

䩨 동励. 䴾 睹 쭋幝. . 䊨.

25. ܊ (Dysoxylum malabaricum)

ը .

. . 2 . . 笴 쬝 .

26. ըķ (Bixa orellana)

壨. 蹱. 峨. 峬 .  靈 白.

ә ɽ 쏴 .

 

뾙劷

  1. AS-]-Xn-b (Holostemma ada-kodien)

hn-bmbn ]Sp-I-bdp Hcp ZoL-Im-e -hn-f-bm-Wn-Xv. XSnv Dcp- thcp-I-fmWv {][m\ Huj-[-tbm-Kyamb `mKw. Btcm-Kyhpw bph-Xzhpw \ne-\nm t\{X-tcm-K-ġv {]Xn-hn-[n-bmbpw CXv IW-m--s-Sp-p.

hnv aptJ-\bpw thcv ]nSn-n hn-Ifpw thcp-Ifpw D]-tbm-Knpw AS-]-Xn-b {]P-\\w sNmw. hnp-I sh-n IpXn-Xn-\p tijw aW-en ]mI-Ww. sNdphc-p-Itfm Iq\-Itfm \Sm-\mbn Xncs-Sp-mw. thcv \mbn hf-cp--Xn-\p- th-n Xmgvn-n-fv av ]cp-h-s-Sp-Ww. 60X30 sk. ao AI-e-n sNSn-I \Smw. ]Sp-I-b-dm ]tem ioa-sIm-tbm Cp-sIm-Sp--Ww. \ hnf-hn\v hf-{]-tbmKw AXy-m-t]-n-X-am-Wv. slIvSsdm-n\v 20 S ssPh-h-fw, 100 Intem{Kmw Fp-s]m-Sn, 500 Intem{Kmw thn ]nmv F 쏴.

1.5 2 hjw Ign P\p-h-cn--s^-{_p-hcn amk-n hn-I DWn XpS-p-tm IS Xmgvn-nfv thcp-I tiJ-cn--Ww. \mbn IgpIn ]-bmtbm DW-ntbm hn]-W\w sNmw. Hcp slIvS-dn\npw 1.5 S ] thcv e`n-pw. CXv DW-n-bm 500-600 Intem{Kmw DW--thcv e`n-pw.

 

2. N-c-smn (Gymnema sylvestre)

Db-c-ap ac--fn ]Sp-h-f-cp Hcp hn-s-Sn-bm-Wn-Xv. CXns Ce hmbn-env Nh--tijw F{X a[p-c-ap hkvXp- hmbn-en-mepw a[pcw Adn-bn-. lrZ-b-ns {]h-\-n\pw a-n NnInkpw, Ak-dn\pw, \ocp-I hen-bp--Xn\pw apw N-c-smn D]-tbm-Kn-m-dp-v. {]-ta-l-n\pw aq{Xw hnn-p--Xn\pw, hb-dn-f-p---Xn\pw apw N-c-smn D]-tbm-Kn-pp. N-c-sm-n-bpsS Ce Acv sh-n Ien {]ta-l-Nn-Inkv \Im-dp-v. thcv ]mp-hn-j-n\v {]Xyu-j-[-ambn D]-tbm-Kn-m-dp-v.

Ip -ap-dnp\tm hnv ]mIn apf-ntm ssXI-fp-m-mw. 34 amkw {]mb-am-Ip-tm \Smw. hn-I ]Sp hf-cp--Xn\v Xmp-I CpsIm-Sp--Ww. Hcp hjw {]mb-amb sNSn-Ifn \npw hnf-sh-Spp XpS-mw. HcmgvN CS-hnv Ce-I tiJ-cn-mw. 10-12 hjw hsc hnfhv e`n-pw. sNSn-bn\npw tiJ-cn Ce-I ]-bmbnXs hn¡p-Itbm As-n shbnen DW-nb tijtam hn]-W\w \S-mw.

3. Nn-arXv (Tinospora cordifolia)

hhr---fn Npn--Sv hf-cp Hcp hf-fn-s-Sn-bm-Wn-Xv. acpp-\nm-W-n\v Nn-arXv ]-bm-bn--s-bmWv D]-tbm-Kn-p--Xv. [mXp-]pjvTn hcppXn\pw ico-c-Xm]w {Iao-I-cn-p--Xn\pw c-ipn hcp-p--Xn\pw Zl-\-in hn-n-p--Xn\pw Nn-ar-Xn\p Ign-bpw. {]ta-lw, N-tcm-K-, c-hmXw, a-n-w, aq{Xtcm-K-, ssewKn-I-tcm-K- apX-em-b-hbpsS NnInkpw Nn-arXv D]-tbmKn-mdp-v. Bbqth-Z-n cp-Xcw Aar-Xn-s\-]n {]Xn-]m-Zn-p-p-v. Nn-arXpw Im-ar-Xpw. Nn-ar-XmWv Huj-[-\nm-W-n\v apJy-ambpw D]-tbm-Kn-p--Xv. CXns Ce-I sNdp-Xm-Wv. Im-ar-Xns Ce-I hep-Xm-Wv. Im-ar-Xn\v Nn-ar-Xp-ambn hfsc kmayap--Xn-\m Nn-ar-Xn\v ]I-c-ambn Im-arXv Am-Sn-bn Fm-dp-v.

hn apdn-p-\-mWv ssXI Dm-p--Xv. Hcp hjw {]mb-sa-nb sNSn-Ihnf-sh-Sp-mw. \mbn ]cn-]m-en Hcp sNSn-bn \npw 23 Intem{Kmw hn Hcp hjw e`npw. apdn-s-Sp hn-I ]-bm-bn--stbm sNdnb Ij-W--fmn DW-ntbm hn]-W\w \S-mw.

4. Xnen (Piper longum)

Nnc-m-bn-bmb Hcp hn-s-Sn-bmWv Xn-en. \nep ]Sp hf-cp Xn-en-bn B]q-fpw s]]q-fpw shtsd kky--fn-emWv I-p- h-cp--Xv. aqs-nb s]Xn-cn-I-fmWv Huj-[-tbm-Ky-amb `mKw. Xncn-I 念 䌽 䤊 .  ի, ի䯬, apX-emb BbqtZ tNcp-h-Ifn CX-S-n-bn-cn-p-p. s 쬪 䭩 䌽 .

AXyp¸m-Z-\-ti-jn-bp hnizw F Xn-en-bn\w tIcf ImjnI k-I-em-ime]pd-n-d-n-bn-p-v. Cubn\w sXntXm-p-I-fn CS-hn-f-bmbn Irjn sNm A\ptbm-Py-amWv. sksmn\v 34 Intem{Kmw DW-nb Xncn-I Xcm sIev]p C\-am-Wn-Xv. thcp-]n-Sn-n hn--p-I-fmWv \So hkvXp--fmbn D]-tbm-Kn-p--Xv. Ch ag-m-e-ns Bcw-`-tm-SpIqSn Irjn-bn-S--fn \Sm-hp--Xm-Wv. hcn-I Xnepw sNSn-I Xnepw 60 sk. ao. hoXw AI-e-n thcp-]n-Sn-n X-p-I \Sm-hp--Xm-Wv.

\v 6 amkw apX sNSn-I Xncn-bn-Sm XpS-p-p. Xncn-I aqs-m 22.5 amkw FSp-pw. Idp-p-I-e ]-\n-dam-Ip-tm-gmWv Ch ]dn-s-Sp-t--Xv. Xncn-Isf hnf-p-]-gp-p-hm A\p-h-Zn--cp-Xv. Xnen 45 hj-tmfw BZm-b-I-c-amb coXn-bn hnf-hp- X-cp--Xmbn I-ph-cp-p. ImbvI (-Xn-cn-I) p ]pdsa I\w IqSnb X-p-I-fpw- th-cpIfpw DWn acp-n-\p -th-n D]-tbm-Kn-p-h-cp-p. hnf-sh-Sp Xncn-I shbn-ev DW-n-b- ti-j-amWv hn]-W\w \S-p--Xv. DW-p-tm Xqw GI-tZiw An Hmbn Ipd-bpw.

 

5. iXm-hcn (Asparagus racemosus)

hr--fn Npn--Sv hf-cp Hcp hn-s-Sn-bmWv iXm-h-cn. iXm-h-cn-bpsS Ing-p-I-fmWv {][m-\-ambpw Huj-[-\nm-W-n\v D]-tbm-Kn-p--Xv. hmXw, kn-I-fn-ep-m-Ip thZ-\, aq{Xm-i-b-tcm-K-, DZc tcmK-, A]-kvamcw apX-em-b-h-bpsS NnInkv iXm-hcn D]-tbm-Kn-mw. NqSp-Im-ev icotcm-jvamhv \nb-{n-p--Xn\v iXm-h-cn-ngv Pqkv Dmngn-p--Xv \-Xm-Wv.

hnv apf-n-mWv ssXp-m-p--Xv. IqSmsX Ingv D]-tbm-Knpw ssXI Dm-mw. 60-100 sk. ao. AI-e-n 30 sk. ao. ka-N-Xp-c-p-gn-I-sf-Spv NmW-Iw, taav apX-em-b-h-bnv aqSn ssXI hbvmw. cp- hj-n-\p- tijw hnfhv FSp-p--XmWv \Xv. -Irjn-ew \\-p-sIm-Sp-m Ing-p-I apdn-p -t]m-ImsX ]dn-s-Sp-m km[n-pw. Hcp slIvS e-p-\npw icmicn 10-15 S Ingv e`n-pw.

]dn-s-Sp Ing-p-I \mbn Igp-In-sb-Spv shbnen DWn D]-tbm-Kn-mw.

6. ķ (Coscinium fenestratum)

            슪 櫌 䬵 䱨 . 励 . 屽 . . 嬭 嫨.

                , , 狽 ı 쬪 30 . . 嬯 죪 犩 . ķ, ķ, , 쬡 .

               

7. (Clitoria ternatea)

                , ՙ.

                쬪 빙 1-3 묝 묳 쯬 劷 孊, 䪝䭊 .       쬪 3 贋 . 䣨 묱 쬪 宰 . 䌬 뾙 , , 䌽, . 1 嬯 3 죪 䭩

磪䡣 .

8. 礙 (Trichosanthes cucumeriana)

䯯 礙.

먙 嬯 2 죪 , ,, . 犩. 쬡 쬪 .   犩 쬌 犩 .

9. (Tylophora cordifolia)

                犩 . , 돳 壨. 蹷 돳 ģ峨.

犷 . 10 쭮 媩 犷 犱 동 . 동 .

抪 籱  . 䭽 劯 .

 

10. 䶤 (Operculina turpethum)

ۡ ؽ 쪏 . . 劷 峊 䩨 峨 . 쬪犷 汨 ﯱ 勪

쬪Զ . , 뤪 , 䡪 䌽ܬ Ѵ 쬪Զ 3 6 . 

11. 窝 (Mucuna pruriens)

                쬡 抪 ՙ.

                䌧䌽 쬪, , 嬩. 돩 4 묝 묳 쯬 .   . 쬪 묾 30 . . 嬯 죪 贝 3 뫩 䌽 . . 쭮 犩 . 쬪 똪 먙 묾 䌽 짡.  뾙 犷 싣 .

12. ꪨ / 盹 (Aristolachia indica )

600 . 졭 幩 .

䌧䌽 : 쬪, ,

  犩 ę 5-10 . 籊 쏴 犩 . 쯣 䬭 幝. 䱳 ꪨ 쬪, 謱 쬪 먙 묾 50 . 4 .

쬪 동 . 犷 .

13. (Vitis quadrangularis)

                쨋 졭 笪 .

䌧䌽 : ,

浪Ʃ 쏴 嬯 죪 Ȭ . 묾 . Ʃ ꪯ ܝ 쏴 뾙 . 돬 쬡, , ꪯ 돬 .   3 6 嬯 죪 , , , .

14. 䬫/ 䬶 (Momordica dioica)

                犱 䴮 .

                . 동 諬 슪, 籊, ѣ 쬡 .

15. (Abrus precatorius)

ՙ . 壨. ܹ . 宯. 쬪, , 嬩 䬭𽷹 .

                ՙ. . 쬪 쏴 멙 ƨ粹 . 멙 . ѫ . 쬡 . .

Correct citation: 

Skaria, B. P., Joy, P. P., Mathew, S., Mathew, G., Martin, M., Chacko, B. and Rasheeda, C. A. 2005. Training manual on Medicinal plants for trade and home remedies (Malayalam), 17-18 March 2005, Kerala Agricultural University, Aromatic and Medicinal Plants Research Station, Odakkali, Asamannoor P.O., Ernakulam, India, 108 p.

 
 
Send mail to amprs@satyam.net.in with questions or comments about this web site.
Copyright 2001 AROMATIC AND MEDICINAL PLANTS RESEARCH STATION, KAU
Tel: +91-484-2658221, FAX: +91-484-2659881, URL: http://www.kau.edu/amprs, http://amprskau.tripod.com
Best viewed in IE 5.5 or above, 800x600 screen, scripts enabled.
Webmaster: Dr. P. P Joy,  Last modified: 02/12/07. All Glory to God.