Make your own free website on Tripod.com

AROMATIC AND MEDICINAL PLANTS RESEARCH STATION, ODAKKALI


  - 뾙劷

. . . ,  . 䥯

-동 쬮, 䙹

 

hbv

{]m[m\yw

NXp-p-\n-e-fnepw Ipf-fnepw apw hf-cp Hcp Huj-[-k-ky-amWv hb-v. `qan--Sn-bn kam--c-ambn hf-cp aqeIm-WvU-ns D]-cn-X-e-n \npw [mcmfw thcp-I hf-cp-p. shw sIn-\n¡p e--fn Ce-I hfv Ptem-]-cn-X-e-n ]Sp \n¡p-p. _pn-i-n, Hm-in Ch hn-n-p--Xn-\pw, A]kvam-cw, DamZw XpS-n-b -am-\-kn-Itcm-K-fpsS NnInkpw I^w Ipd-bvp--Xn\pw ap-amWv hbv {][m-\-ambpw D]-tbm-Kn-p--Xv. IWvT-tcm-K-, Z-tcm-Kw, IpjvTw, ae-_-w, aq{X-X-Sw apX-emb tcmK-ġv {]Xn-hn-[n-bmbpw hbv D]-tbm-Kn-m-dp-v. ioX-f-]m-\o-b-ġv aWhpw cpNnbpw \Im hb-p-]-tbm-Kn-m-dp-v. hbv Xmfn-bn tNv Xe-bn tXm t], Cucv Ch-bpsS iey-n\v ia\w Inpw. hbv DW-n-sm-Snv hnXdnbm aqsb \in-n-m km[n-pw.

Irjn-co-Xn-I

Atckntb F kky-Ip-Spw-_-n s]Sp hb-ns imkv{X-\maw AtIm-dkv Iem-akv Fm-Wv. t{Ima-tkm-ap-I-fpsS F-n-\-\p-k-cnv {][m-\-ambpw aqn\w hb-p-I-fmWv dntmp -sN-bvXn-p--Xv. AtImdkv Iem-a-kv Ata-cn-Im-\kv (Un-tm-bn-Uv), AtIm-dkv Iem-akv hKm-cnkv ({Sn-tm-bn-Uv), AtIm-dkv Iem-akv AK-kv-t-kv (sS-{Sm-tm-bn-Uv) Fn-h. hbv Fm-cw anepw hf-cp-sa-nepw s\v hf-cp--Xp- t]m-ep \ne--fmWv hbv Irjn sNm Ghpw tbmPn--Xv. Fa-nepw Ifn-a-nepw CXv \mbn hf-cpw. DjvW-ta-J-em -{]-tZ-i--fnepw ka-iotXmjvWtaJ-e-bnepw BWv hbv [mcm-fambn ImW-s-Sp--Xv. \ kqcy-{]-Im-ihpw agbpw CXns hfv hfsc {][m-\-s--Xm-Wv.s\v Irjn sNm ]mSw i-cn-bm-p--Xp- t]mse Xs \mbn shw hn-Xn-\p- tijw Irjn-bnSw Dgp-Xp-a-dn--Ww. apdns-Sp hb-ns XS GI-tZiw 5 sk.ao. Bg-n 30 x 30 sk. -ao. AI-e-n DgpX ]mSv \Smw. BZy-sse-\n D cp- sN-Sn-I-fpsS ay-`m-K-mbn cmas sse\n-ep ssXI hf-cp ]mI-n-\p-thWw sNSn-I \Sp-hm. HcpslIvS e-n\v 25 S {]Imcw NmWItam ssPh-h-ftam \I-Ww. IqSmsX ]mIy-P-\-Iw, `mhlw, mcw Ch slIvSdn\v 25:50:60 Intem{Kmw {]Imcw Hcp hjw \I-Ww. ssPh-h-f- av Dgp kabw \Ip-Ibpw _mn hf hj-n 3 {]mh-iy-ambn \Ip-I-bp-am-Wp--aw. sNSn-Iġv \\ \mbn Bh-iy-am-Wv. Irjn-ev 5 sk. ao. I\-n shw sIn\np--XmWv Ghpw DNn-Xw. sNSn-I hf-cp--X-\p-k-cnv sh-ns Bgw hn-nv 110 sk. ao. hsc-bm-mw. hnf-sh-Sp-n\v cmgvNapv Irjn--e-s shw Hgp-n---b-Ww.hb-ns Ce-I a-\n-d-ambn DW-n-p-S-p-tm hnf-sh-Sp-p-hm ]mIamIpw. sNSn-I \ hjw Xs hnf-sh-Sp-n\v ]mI-am-Ipw. an A]w \\-hpXv Ingv tiJ-cn- IqSp-X Ffp--am-pw. GI-tZiw 60 sk. ao. Bg-nepw 30 sk. ao. Np-f-hnepw Ing-p-m-Ipw. an \npw ]dns-Sp Ing-p-I 57.5 sk. ao. hsc hen--ap Ij-W--fmn apdn-s-Sp-Ww. Cs\ apdn-p--Xn-\p- ap-mbn Ing-n\npw thcpI ]dnp am-Ww. XpSv shbn-en DWn hn]-W\w \S-mw. Hcp slIvS e-p-\npw 710 S hsc hbv e`n-pw.

Nn-c

{]m[m\yw

H-c-ao-hsc Db-c-n hf-cp Hcp Huj-[-k-ky-amWv Nn-c-. BbqtZ Huj-[--fn {]kn---fmb cmkv\mZnNqw, cmkv\mZn Ijm-bw, cmkv\m-k-hw, alm-cm-kv\mZn Ijm-bw, cmkv\ k]vX-Iw, cmkvss\-c-mZn Ijm-bw, cmkv\mZi-aq-e-IzmYw XpS-n-b-h-bn CXv Hcp {][m\ tNcp-h-bm-Wv. Zl-\-in hn-n-m-\pw, I^--hmX tcmK- ian-n-m\pw hmXkw-_--amb thZ-\-I AI-m\pw D]-I-cn-p-p. CXv izmk-tIm-i-tcm-K- Zqco-Icn-p-Ibpw Atim-tcm-K- Cm-Xm-p-Ibpw hmbnse ZpKw AI-p-Ibpw sNpw. Nnc Bn]m-en Ijmbw hp tkhn-m Bkvm- tcm-K-n\v Bizmkw e`n-pw. Ipfn- I-gnv Nn-c s]mSnv Xe-bn Xncp-n-bm \ohogvN D-m-In-. c-k-w km[m-c-W-KXn-bnem-p--Xn\pw H-b-S-p- am-p--Xn\pw {]tal-tcm-K-n\pw Nn-c tN Huj-[- \Im-dp-v.

Irjn-co-Xn-I

knPn-s_-td-kntb IpSpw-_-n s]-Sp Nn-c--bpsS imkv{X-\maw B]o-\nb Im¡-tc Fm-Wv. \mS C\--fmWv Irjn- sN-bvXp- h-cp--Xv.NXp-p--e--fn-epw \ ag e`n-p DjvW-ta-J-em- {]-tZ-i--fn-ep-amWv Cu kkyw IqSp-X-embn I-p- h-cp--Xv. tIc-fw, Im-S-I, Xan-gv\mSv, _wKm, _olm, ay-{]-tZiv Fo kwm-\--fn CXp kpe-`-am-Wv. \ohm Ipd- -F- a-mWv D-aw. Fnepw an an-\--fnepw CXp Irjn-sN-m-hp--Xm-Wv.Cn-Ir-jn- t]msebmWv Nn-c-bpw Irjn- sN-p-Xv. `qIm-WvU-amWv \Sm-\p-]-tbm-Kn-p--Xv. Ime-hjm-cw-`-tmsS Irjn-ew \mbn DgpXv \nc-mn slIvSsdm-n\v 10 S ssPh-hfw tNv 15 sk.ao. s]mhpw Hcp ao hoXn-bp-ap hmc--sf-Sp-mWv Nn-c \Sp--Xv. hmc-n 30 sk. ao. AI-e-n ssIp-gn-I FSpv 5 sk. ao. \of-n Ij-W--fm-nb Nn-c--bpsS ImWvUw \S-Ww. NmWI-sm-Sn- sIm-v Ipgn aqSn Nn-e-Itfm Intbm- sIm-v ]pX-bn-S-Ww. aqp -\m-em-gvNsIm-v sNSn- ap-fv hfp XpS-pw. Hcp amk-n-\p- tijw ]mgp- t]mn If-I \on hf-anv a-W-bv-Ww. slIvS-sdm-n\v {]Xn-h-jw 100:50:50 Intem{Kmw ]mIy-P-\-Iw, `mh-lw, mcw Fnh 23 Xh-W-Ifmbn \Ip-Xv \-Xm-Wv. ssPh-h-f-fpw ]n-e-h-f-fpw sNSn-I-fpsS \ hfv klm-b-I-am-Wv. sNSn- \-mbn hfp Ign-m ]ns If-I hf-cp-I-bn-. sXntXm-nepw dtXm---fnepw Nnc CS-hn-f-bmbn Irjn sNmw. tcmK-fpw IoS-fpw km[m-c-W-bmbn CXnImWm-dn-.Nn-c H-c-hjw apX hnf-sh-Sp-m-sa-nepw aqmw hj-am-Wv Ghpw Db hnfhv e`n-p-Xv. Bgn-ep _e-ta-dnb thcp-I D-Xp-sIm-v Nn-c ]dn--s-Sp-p-hm {]bm-k-ap-v. BZyw an-\p- ap-I-fn-ep `mK- shn-\on `qImWvUw ash-n- sIm-v Inf-s-Sp--Ww. AXn-\p-tijw thcpw X-pw \ow sNbvXp IgpIn 5 sk. ao. \ofap Ij-W--fmbn apdnv \mep Znhkw shbn-e-p hp-Wn hn¸\ \S-mw. \ coXn-bn ]cn-N-cn-m Hcp slIvS-dn\npw 20-25 S Nn-c e`n-pw. Nn-c--bpsS `qIm-WvU-nepw thcnepw ssXew AS-n-bn-p-v. aqp- \mep aWn-q Bhn hmp \S-n-bm `qIm-WvU-n \nv 0.22% hpw thcn \nv 0.5% hpw ssXew e`n-pw.

{_n

{]m[m\yw

Cu-ap {]tZ-i--fnepw sNfn-p-p-I-fnepw \mbn hf-cp Hcp Huj-[-kky-amWv {_n. \nev ]n]n-Snv hf-cp Cu Huj-[-k-ky-n\v [m-cmfw imJIDv. imJ-I-fnse ]h kn-I-fn \n-pw thcp-I Dm-Ip-p. \mUn-Isf Dt-Pn-n-p-Xn\pw lrZ-b-`n-nIfpsS ktmNhnIm-k--aX hn-n-p---Xn\pw D]-tbm-Kn-p Hcu-j-[-k-ky-amWnXv. Hfsc Ipd Af-hn Ign-m {_n _pn-inbpw Hma-i-nbpw hn-n-pw. Fm A[n-I-am-bm hntc-N\w Dmpw. ] {_n Ac-p- ]p-c-n-bm A]Iz{hW- ]gp-p-s]m-p-p. IqSmsX DmZw, A]-kvamcw XpSnb tcmK--fpsS NnInkpw {_n D]-tbm-Kn-mw.

Irjn-co-Xn-I

kvt{Im^pem-cn-tb-kntb F kky-Ip-Spw_-n s]Sp Cu sNSn-bpsS imkv{X-\maw _mtm] samntbcn Fm-Wv. {_n-bnse ]pXnb C\- kpt_m-[-Iv, {]Ky-in Fn-h-bm-Wv.kap-{Z-\n-c-n\npw 1200 ao hsc Db {]tZ-i--fn {_n hf-cpw. kmam\yw NqSpw Cu-hp-ap {]tZ-i--fmWv {_n Irjn- sN-m tbmPn--Xv. \oscm-gp-p {]tZ-i--fmWv {_nv Ghpw tbmPn--Xv.hnv ]mIn apf-ntm Xv apdnp \tm {_n-bpsS ssXI Dm-mw. \mbn DgpXv icn-bm-nb an 23 S NmWIw slIvS-dn\v F IW-n-\nv \mbn an DgpXv Cf-n-tp-I. GXmv 10 sk. ao. \of-n Xp-I apdn-s-Spv 20 sk. ao. AIew IW-mn\Sp-I. an \mbn shw \nn-sm-Sp--Ww. 15-20 Znh-kw -sImv \ Xp-I thcp-]n-Snv XpS-pw. Bdp-am-kw-sImv \mbn ]Sp -]n-Sn-pw. GI-tZiw 100 Intem{Kmw ]mIy-P\-Iw, 60 Intem{Kmw `mhlw, 60 Intem{Kmw mcw Ch Hcp slIvS e-n\v aqp Xh-W-bmbn sImSp--Ww. IqSmsX CS-bvn-Sbvv ssPh-h-f- \Ip-Xv \-Xm-Wv. ssXI hf--cp Imev an \mbn shw \nnsm-Sp--Ww.GXmv Bdp-am-k-sa-p-tm hnfsh-Spv XpS-mw. amk-n Hcp XhW F IW-n {_n- ]dn-s-Sp-mw. GXmv 3 hj-sa-p-tm apgp-h hnfbpw tiJ-cn- -tijw hopw hnf-bn-d-p--XmWv \-Xv.

 

\ne-\

{]m[m\yw

Zi-]p-jv]--fn Hmb hymPo-I-cW Huj-[-amWv \ne--\. CXp \ne-tmSp tNv ]\-t]mse hf-cp-p. an Dundn hf-cp CXns Ing-n [mcmfw mv AS-n-bn-cn-p-p. [mXp-]p-jvSn-mbn \ne--\-n-gv DW-n-sm-Snv ]men Ien Imn ]-kmc tNv Ign-mw. \ne--\-n-gv Acp Ien ape-mepw tNv F Imn Xe-bn tXpIpfn-p-Xv ]o\-k-n\p \-Xm-Wv. {Xn^-e-sm-Sn, \ne--\-n-gps]mSn Ch tbmPn-nv tX\n Ign-m sh-t]mv ian-pw. Imbn-I--ssew-KoI tijn hn-n-phm\pw CXp-]-tbm-Kn-p-p. hnZmcym-Zn-Lr-Zw, hnZm-cym-Zn-te-lyw, a-Kp-fn-I, apk-eym-Zn-Nqw apX-emb BbqtZ tNcp-h-Ifn CX-S-n-bn-cn-p-p. CUy hbm-{K-bmbpw CXns\ ]cn-K-Wn-p--h-cp-v.

Irjn-co-Xn-I

kwkvIr-X-n apken F-dn-b-s-Sp \ne--\-bpsS imkv{X-\maw IpIpentKm Hmn-tbm-bvUvkv (Curculigo orchioides) Fm-Wv. CXv Aam-cn-n-tUkntb (Amarillidaceae) IpSpw-_-ns]-Sp-p. ASp Ime-mbn Cu sNSn-bn Xm]cyw hn-n-p-s-nepw apnb C\--sfm-pw CtX-hscbpw hnI-kn-n-s-Sp-n-n-.kap-{Z-\n-c-n\nv 230 ao. Db-cw- hsc Cy-bn Fm-bn-Spw Xs CXp Ip hcp-p-s-nepw hwi-\m-is t\cn-p- sIm-n-cn-p- Hcp sNSn-bm-Wn-Xv. Ap sNSn-Ifp-ambn acw thm-Xpw XW-ep--Xpamb h\m--c--fnepw dtXm---fnepw CXp Ip- h-cp-p. Cuhpw ssPhmw-ihp-ap an an-\--fnepw CXp hf-cpw.s]mXpsh hfsc kmh-[m\w hf-cp-Xpw a-c-kz-`mhw Cm--Xp-amb Hcp sNSn-bm-Wn-Xv. AXp-sImv CXns Irjnv Gsd {i Bh-iy-am-Wv. a-ckz-`m-h-ap-Xpw s]sp hf-cp--Xp-amb apnb C\- hnI-kn-n-s-Sp-p-I-bmWv Cs ASn-b-n-cm-h-iyw. Ce-ap-f-n-s-Sn-sb t]mse ag-m-ev ap-ambn sXmncn-p Cem-{K--fn \nv apf-s]mn ]pXnb sNSn-I hfp-h-cpw. ]\-hr--tmSp kmZr-iy-ap Cu _lp-hjn-sNSn-bpsS ]e t]cp-Ifpw CXns cq]s Ipdn-p--Xm-Wv. CXns amwk-f-amb aqe-ImWvUw an hfp sImt-bn-cn-pw. {]Xn-Iq-e-km-l-N-cy--sf XcWw sNp--Xn\v klm-b-I-amb coXn-bn-emWv aqe-Im-WvU-ns LS-\. Ce-I tdmskm-Ir-Xn-bn hn\y-kn-n-cn-p-p. ]pjv] aRvPcn Ce-IfpsS I--fn \np--hn-p-p. ]qġv sXfn a\nd-amWv. ^ew 1.2 sk. aotdmfw \of-ap Iym]vkq-fp-IfmWv. CXn\pn Hp-ap-X \mep- hsc Idp-p- Xn-f-p hnp-I Dv. hnp-Iġv Ap-c-W-tijn Ipd-hm-Wv. aqe-Im-WvU-amWv \Sp--Xv. Hcp slIvS-dn\v 750 Intem{Kmw \SohkvXp thWw. Ime-hjm-cw-`-tmsS \new \mbn Dgp-sXm-cpn slIvS-sdm-n\v 10 S ssPhhfw F IW-n tNv -15 sk. ao. s]mhpw Hcp ao hoXn-bp hmc--sf-Sp-p-p. hmc--fn 10-15 sk. ao. AIe-n \ne--\-bpsS aqe-ImWvUw \v Np-N-h-dp-Itfm In-tbm- sImv I\w-Ip-dv ]pXbn-Sp-Xv \-Xm-Wv. I\w-Iq-n- ]p-X-bn-m sNSn apf-p-h-cp--Xn\v XS--am-bn-o-cmw.sNSn-bpsS kwc--W-n\pw icn-bmb hf-bvpw - Ip-sS-qsS If-I \owsN-Ww. aqe-ImWvUw apI-fn-tev hwh-p- h-f-cp--Xp-sImv CS-bvnsS a-W-p- sIm-Sp-p-Xpw \-Xm-Wv. sNdnb tXmXnep cmk-h-f-{]-tbm-K-hpw- ssP-ho-I-h-f-{]-tbm-Khpw A`n-e-j-Wo-b-am-Wv. XW CjvSs-Sp sNSn bm-b-Xp sImv hr-hn-fIfpsS CS-bn CS-hn-f-bmbn Irjn sNp--Xm-Wp--aw. Fenbvv CXns Ingv hfsc CjvS-am-b-Xp-sImv Cu hnf-bn Fenieyw hfsc IqSp-X-em-Wv. sImSp-th-en-bpsS CS-bn Irjn sNp-Xv Fen-ieyw Ipdbvpw.- \n-e--\-rjn hnP-bn-n-p-hm Fen-\n-b-{-W-n-\p Fm apI-cp-X-ep-Ifpw FSp-n-cn--Ww. ag-m-ev Ip-h-cp Nob tcmKw Hcp iX-am\w hocy-ap t_mtUm an{inXw Xfnv \nb-{n-mw.\ne-\ Hcp _lp-hjn-bm-sW-nepw CXns an\p apI-fn-ep `mKw th\¡mev DW-n--cn-p-t]m-Ipw. Bh-iy-n-\p ag e`n-p--tXmsS hopw apfs]mn Infnp-h-cpw. BZy-hjw Ce DW-n--gn-bp-tm ]dn-s-Sp-m 3000-4000 Intem{Kmw hnfhp e`n-pw. CXcn-p-W-n-sb-Sp-m 35-40% DW e`n-pw. cmw hj-amWv ]dn-s-Sp-p--sX-n CXns Cc-n-tbmfw hnfhv {]Xo-n-mw.

amm-bnn

{]m[m\yw

knn-_-td-kntb kky-Ip-Spw-_-nse AwK-amb amm-bnn A[nIw {]Nmcw e`n-n-n-m Hcp kpK--hy-RvP-\-am-Wv. ]-am--bpsS aWhpw Cn-bptSbpw a-fn-tbpw CS-I-e cpNnbpw \mn\v a[p-chpw Nhpw \Ip Cu kkyw Huj-[-{]m-[m-\y-nepw Hpw ]nne-. a-fns P\p-n s] amm-bn-n-bpsS imkv{X-\maw IpIpa AaU Fm-Wv. amm-bn-n-bpsS Ce-Iġv a-fns Ce-tb-m hoXnbpw Ccp ]-\n-d-hp-am-Wv. a-fns `qIm-WvU-n\v Hmdv Ie ]-\n-d-am-sW-n ammbn-n-bp-tS-Xn\v Cn-bp-tS-Xp- t]mse Cfwa Ie shfp \nd-am-Wv. Ch-bpsS \mcns Awiw Cn-bp-tS-Xn-t\-m Ipdhm-Wv.

Irjn-co-Xn-I

tIc-f-n s]mXpsh Irjn sNp-Xv {]mtZ-inI C\--fm-Wv. Fm Hdo kwm-\-nse s]mmwKn Kth-jW ]-\-n\npw Aw_ F amm-bn-nbn\w ASp--Im-ev ]pd-n-d-n-bn-pv. tIc-f-nse Imem-h amm-bn-nbpsS hfbvv XnIpw A\p-tbm-Py-am-Wv. Xpd-mb e--fnepw, sNdp-X-W-enepw, sXntXm--nse `mKn-I-amb XWenepw Ch \mbn hf-cp--Xmbn ImWp-p. Fm Cy-bn amm-bnn hym]-I-ambn Irjn sNp-Xv _wKm, B{m-{]-tZ-iv, Hdo-, Xan-gv\mSv Fo kwm-\--fn-em-Wv. tIc-f-n hop-h-f-p-Ir-jnbpsS `mK-ambn amm-bnn sNdn-b-tXm-Xn Irjn sNp-p-v. H hnf-bmbpw CS-hn-f-bmbpw, ammbnn Irjn- sN-mw. sXns CS-hn-fbmbpw hgp-X-\, sh XpS-nb ]--dn-I-fp-ambn hnf ]cn-{I-a-W-n\pw amm-bnn tbmPn--Xm-Wv. \ hf-qdpw \ohmbpw Cf-hp-ap am-Wv D-aw. {]mcw-`-Im-ehjw e`n-p- G{]n Ah-km-\tam tabv BZytam amm-bnn \Sm-hp--Xm-Wv. Petk-N\ kuI-cy-ap-s-n s^{_p-h-cn-amv amk--fnXs Irjn Bcw-`n-mhp--Xm-Wv. XS- Xm-dm-n-bmWv amm-bnn km[m-c-W-bmbn Irjn sNp--Xv. 12 ao hoXnbpw 25 sk. ao. Db-chpw kuI-cy-{]-Zamb \ofhpw D XS- Xm-dm-p-I. cp XS- Xn Npcp-n-bXv 40 sk.ao. Fnepw CS-b-Iew thWw. hcn-I Xn 30 sk. aodpw hcn-Iġp-n 25 sk. aodpw AI-e-n 45 sk. ao. Bg-n hnv \Sp-I. Pe-tk-N-\s B{ibnv Irjn sNp-tm sNdnb ]W-I 40 sk. ao. AI-e-nepw kuI-cy-{]-Z-amb \of-nepw Xm-dmn ]W-I-fn ammbnn \Sm-hp--Xm-Wv. Cn, a, Itmew Fnh \Sp--Xp -t]m-se-bmWv Ch-bp-tSbpw \So. \SohkvXp `qIm-WvU-am-Wv. 15-20 {Kmw Xqhpw \ Hcp apf-sb-n-ep-ap `qImWvUw hnn-\mbn D]-tbm-Kn-mw. slIvS-sdm-n\v 1500 Intem{Kmw hnv Bh-iy-am-Wv. slIvS-sdm-n\v 30-40 S F tXmXn Imen-h-ftam Itmtm ASn-m-\-h-f-ambn XS- Xm-dm-p-tm Xs an-t\mS v tNp-Xv IqSp-X hnfhv e`n-m klm-bn-p-p. slIvS-sdm-n\v 30 Intem{Kmw ]mIy-P-\-Ihpw 30 Intem{Kmw `mh-lhpw 60 Intem{Kmw m-chpw ASnm-\-h-f-ambpw, 20 Intem{Kmw ]mIy-P-\Iw Hcp amk-n-\p- ti-jhpw 10 Intem{Kmw ]mIy-P-\-Ihpw tijn 30 Intem{Kmw mchpw cmw amk-nepw tNt--Xm-Wv. hnn--tijw XS--fn slIvS-dn\v 15 S F tXmXn ]n-e-sImv ]pX-bvt--Xm-h-iy-am-Wv. 50 Znh-kw- I-gn-bptm hopw CtX Af-hn ]pX-bn-tS--Xm-Wv. NnX-ens B{I-aWw D-tm IoS-\m-in-\n-smSn XS--fn hnXdn NnX-ens\ \nb-{n-t--Xm-Wv. \v aqv \mev BgvNbvIw hnv apfv apf-I ]pd-p-h-p-Xp-S-pw. If-I-fpsS tXmX-\p-k-cnv Bh-iym-\p-k-cWw If-\n-b-{Ww \S-t--Xm-Wv. tcmK-Io-S-_m-[-I amm-bn-n-bn km[m-c-W-bmbn hcm-dn-s-nepw Xp- Xp-c- ]p-gp-hns B{I-a-Ww- Nn-e-tm Ip- h-cm-dp-v. Iyp\mt^mkv 0.05% hocy-n Xfn-p-Xv Cu B{I-aWw Ipd-bvp--Xn\v klm-b-I-am-Ipw. amm-bn-n-bpsS hnf-sh-Spv Bdmwamkw apX Bcw-`n-mw. hop-h-f-n-ep Irjn-bn Bh-iym-\p-k-c-W-amWv hnf-sh-Spv \S-p--Xv. Ce-I Icnv XpS-p--XmWv hnf-sh-Spv ka-b-ns e-Ww. ashn D]-tbm-Knv sNSn-Isf NphtSmsS shn-sb-Spv `qImWvUw thXn-cn-s-Sp--Ww. apw thcpw amn HcpZnhkw XW-en DW-nb tijw `qImWvUw kw`-cnv hbvmw. Hcp slIvSdn\nv icm-icn 25 apX 30 S hsc hnfhv e`y-am-Wv.

IkvXq-cn-a-

{]m[m\yw

IkvXq-cn-a- tcmKm-Wp--fn \nv Ns cn-m\pw N-n\v Xnf--ap-m-Im\pw hym]-I-ambn D]-tbm-Kn-p-p. CXv ]\n-\o-cn Acv shbn-e-pshv NqSmn ]Xn-hmbn apJ-p- ]p-c-nbm apJ-pcp Cm-Xm-Ipw. tX XpS-nb hnj-P-p- ISn-m DSs\ B `mKv IkvXq-cn-a- Ac-n-Sp-Xv \-Xm-Wv. Xzv tcm-K-ġv CXv ssII Huj-[-am-Wv. ]\n, Npa, hnc-bpsS D]-{Zhw Fn-hbvs-Xn-cmbpw CXp-]-tbm-Kn-p-p. `qcn-`mKw ku-cy-h-I- h-kvXp--fnepw, {]k-hm-\-c D]-tbm-K-n\p tSmWn-p-I-fnepw CsXmcp tNcp-h-bm-Wv. \h-Pm-X-in-ip-sf IkvXq-cn-a- tXvIpfn-n-p-p-v.

 

 

Irjn-co-Xn-I

knPn-s_-td-kntb IpSpw-_-ns] IkvXq-cn-a--fns imkv{X-\maw IpIpam Btcm-am-n Fm-Wv. \mS C\--fmWv km[m-c-W-bmbn Irjn sNp--Xv.sXp-In-g- Gjy-bn CXp [mcmfw ImWp-p-v. Ing- lnam-e-b-nepw, tIc-fw, Im-S-I -kw-m-\--fnse h\m--c--fnepw CXp hf-cp-p-v. \ohmbpw ssPhmwihp-ap GXpanepw CXp Irjn sNmw.Cnbpw afpw Irjn-sN-p--Xp t]mse IkvXq-cn-a- Irjn sNmw. X\nhn-f-bmtbm sXn tXmp-I-fnepw apw CShn-f-bmtbm Irjn-sb-Sp-mw. agsb B{ibnv Ime-hjm-cw-`-tm-sS-bmWv Irjn-bnd-p-Xv. \new \mbn DgpXp \nc-mn slIvSsdmn\v ]v S ssPhhfw tNv hmc- Dm-p-p. apf {]I---fmWv \Soh-kvXp. slIvS-sdm-n\v GXmv 1500 Intem{Kmw hnp-th-Ww. hmc-n 60 --- x 40 sk. ao. AI-e-n ssIpgn-I-sf-Spv hnnv NmW-I-smSn sImv aqSp-p. AXn-\p-tijw Np-N-h-dp-Itfm Intbm-sImv ]pX-bn-Sp-p. Hp- c-p- X-hW If \op-Ibpw hf-anv a-W-bvp-Ibpw thWw. slIvS-sdm-n\v 100:50:50 Intem{Kmw F IW-n ]mIy-P-\-Iw, `mh-lw, mcw Fnh cp- Xh-W-bmbn Cp-sIm-Sp-Ww. km[m-c-W-bmbn IoS-tcmK_m[-Isfmpw Cu hn-f-bn ImWm-dn-.-GXmv 67 amkw sImv IkvXq-cn-a- aqs-p-p. Ce-I DWnIgn-bp--tXmsS Infp ]dn-s-Sp-mw. DW-nb Ce-Ifpw thcp-Ifpw Ifv XS-Ifpw IWpIfpw hrn-bm-n-sb-Sp-p-p. IWp-I hn¡p-Ibpw XS \Soh-kvXphmbn kqn-p-Ibpw sNmw. imkv{XobcoXn-bn Irjn sNbvXm Hcp slIvSdn \npw 25-30 S hnfhp e`n-pw. ]IkvXq-cn-a- DW-n-sb-Sp-m 27% DW e`n-pw.IkvXq-cn-a--fn _mjv]o-I-cW kz`mh-ap ssXe-ap-v. IkvXq-cn-a- I\w Ipd--cnv 34 aWn-q Bhn hmv \S-n Cu ssXew thXn-cn-s-Sp-mw. ]-I-kvXq-cn-a--fn\nv GI-tZiw 0.33% ssXew e`n-pw. AXm-bXv Hcp slIvSdn \nv GXmv 90 Intem{Kmw ssXew Inpw.

Itmew

{]m[m\yw

Imw^o-cnb KewK F imkv{X-\m-a-n Adn-b-s-Sp Cu kkyw knPn--_-tdkntb IpSpw-_-nse AwK-am-Wv. ChbpsS I-ġv cq-K--ap-v. I--fmWv Huj-[-tbm-Ky-amb `mKw.

Irjn-co-Xn-I

\ \ohmbpw hf-q-dp-ap amWv CXns Irjnv A`n-Im-ayw. DjvWta-J-em -{]-tZ-i--fmWv CXn\v A\p-tbmPywI--fmWv \Sm D]-tbm-Kn-p--Xv. Hcp slIvS e-tv 750-1000 Intem{Kmw I- thn- h-cpw.Ime-hjm-cw-`-tm-Sp- IqSn \ne-samcpn XS- FSp--Ww. hcn-I Xn 20 sk. aodpw sNSn-I X-n 15 sk.aodpw AI-e-n thWw \Sp-hm D sNdnb Ipgn-I FSp-p-hm. Hmtcm Ipgnbnepw Hcp apIp-f-sa-nepw D Hcp IjWw Iw \Sp-I. ASn-h-f-ambn 20 S Imen-hfhpw 50 Intem{Kmw Fp-s]m-Snbpw slIvSsdm-n\v \Ip-I. \So Ah-km-\n-n--Xn-\p -tijw Xhm-c-W-I ]pX-bn-S-Ww. If-\-io-I-cWw Bh-iym-\p-k-cWw A\p-hn-p-I. Ce-I hfv CS-e- \nd-p- I-gn-m If-ieyw Ipd-bpw.AXn-I-Tn-\-amb ag-bp amk--fn Ce-No-b cq-am-Im-dp-v. Hcp iX-am\w hocy-ap t_mtUm- an-{inXw Xfn-p-XvtcmKw ian-n-p-p.Ce-I DWn XpS-p-tm-tgpw hnf-sh-Spv Bcw-`n-mw. thcp-I-fpw apw amnb- tijw Ing-p-I (I--) IgpIn hrn-bm-n-sb-Sp-mw.Ing-p-I h-n Acnv DWn kqn-mw. Ing-n Hcp _mjv]-io-essXew AS-n-bn-p-v. Ing-p-I \Soh-kvXp--fmbn kqn-p- h-bvp-hm ]e k{-Zm-b--fpapv. XW {]-tZ-i--fn Ipgn-sb-Spv sNfntbm NmW-Itam sImp -sa-gp-In- A-Xn-\p-n hnp-I (In-g-p-I) kqn-p h-bvmw. Ipgn-I ]mW Ce-sImp aqSp-Xv \-Xm-Wv. \So hkvXp- ]mW Ce-bn \ncn ]pI sImn-p-Xpw \-Xm-Wv.

sN-gp-\on-gv

{]m[m\yw

sN-gp-\oIn-gv {][m-\-ambpw Nyh-\-{]m-i-n-emWv D]-tbm-Kn-p- h-cp--Xv. apdnhv, sNmdn, Nncv apX-emb N-tcm-K- CXv ian-n-pw. DZ-c-tcm-K-ġpw CXp-]-tbm-Kn-p-p. ico-c-n cw I-p- In-S-p-Xpw ap-ap--Xmb amen-\y-sf amn c-ipn hcp-p--Xn\v CXp]-I-cn-pw. BbqtZ Huj-[--fmb Atim-Im-cn-jvSw, _mem-Z-Xym-Zn-ssX-ew, Ieym-W-I-LrXw Fn-h-bnepw, lImIw F bp\m\n Huj-[-nepw CXp tNcp-h-bm-Wv.

Irjn-co-Xn-I

knPn-_-tdkntb IpSpw-_-n s]-Sp sN-gp-\on-gns imkv{X-\maw sIw^o-dnb sdmU (Kaempferia rotunda) Fm-Wv. Cu sNSn-bn CXp-hsc apnb C\--sfmpw hnI-kn-n-s-Sp-n-n-.DjvW-ta-J-em-{]-tZ-i-mWv CXp IqSp-X-embn Ip- h-cp--Xv. \ tXmXn-ep ag CXn-\m-h-iy-am-Wv. \ohm-bp ]in-a-cmin-a-m-Wp--aw. \- tXm-Xn ssPh-h-f-an-p -sIm-Sp-m an- Xcw anepw CXp Irjn sNm-hp--Xm-Wv.Cn-Ir-jn -t]m-se-bmWv sN-gp-\oIngpw Irjn sNp--Xv. Ime-hjm-cw-`-tm-sS- sabv--Pq amk--fn ew \mbn Dgp-sXm-cpn hmc-sa-Sp-p- \-Sp-IbmWv ]Xn-hv. Hcp ao hoXnbpw, 15 sk. ao. s]m-hp-ap hmc--fn 20 sk. ao. AIe-n ssIp-gn-I-sf-Spv apf-bp hnnv NmW-I-sm-Sn-bnp aqSp-p. AXn-\ptijw Np-N-h-dp-Itfm Intbm Cp -]pXbn-Sp-p. Hcp slIvS \Sp--Xn\v 1500-2000 Intem{Kmw hnp-th-Ww. hnn-t\m-Sp tNp aWn-I ]dn-p- I-f-b-cp-Xv. Hcp amkw CShnp a-W-bvp-Ibpw thWw. slIvS-sdm-n\v 15-20 S ssPh-hfw \Sptmgpw 50:50:50 Intem{Kmw F {Ia-n ]mIy-P-\-Iw, `mhlw, mcw Fnh cv X-h-W-bmbpw tNp sImSp--Ww. ag-m-ep ImWp NobtcmKw Hcp iXam\w hocy-ap t_mtUm an{inXw Xfnp \nb-{n-m-hp--Xm-Wv. ap Imcy-amb IoS-tcm-K-_m-[-I Dm-Im-dn-.sN-gp-\on-gv Ggmw amkw hnfsh-Sp-mw. Ce-I DWn Ign-bp-tm an-fn ]dn-s-Sp--Ww. DWnb Ce-Ifpw thcpw \on XS-I hrn-bmn kqn-p-Itbm hn¡p-Itbm sNp-p. XS-tbmSp tNp aWn-I ]dn-p-I-f-bmdn-. sN-gp-\on-gv IqSp-Xepw ]-bmbnv Xs-bmWv D]-tbm-Kn-p--Xv. Icnbmbn ]cn-N-cnv Irjn sNbvXm Hcp slIvSdn\nv 12-15 S hnfhv e`n-pw. ] DW-n-sb-Sp-m 28% DW-- In-pw.

 (동 )

{]m[m\yw

동 졭 .   ¯䪹 . ¯쩹 30 窨. 쳯 婩  橣 . ش 犩 䌽 犩 Ϻ 犩   婹 묳 목 . 쨰 劷 . 믛犱 믛犱 (ݴ 믛)   䪝. , 돣, , , , 白 窊 . 믛 , 믛죹 30% 窊 努 . 믛犷 ¯쩹 200_300 .

  65 .. 75 .. . 太孩 돳婄 笭 犷 (Serrated) . 돳 묱 롴 동. 롴 믛犱 . 동񊷹 죪          쯏 . 묙 ȝ. 묙 犩 쬴뾙. 밊 85,000_1,10,000 동劷 . 2,000_3,000 . 15_20% 믛 .

, , 橽, 뇯, 승, , , , 劷 白 ɽ  ӽ 䣨 . 쨰 劷 䪽 쏴  . 犩 ՙ ՙ.

 

 

Irjn-co-Xn-I

屩.  200_ 400 ݴ 1,500_ 1,800 . . 43c 䤣嫩. 졭 . ը .     동 롴 犩 롴 12 벩  동  犩 . 동 届 屩 . . 嫣 5_7 쪩  幝. 䪨 九. _䌝 䌝 窝 쭮 䡣 . 밊 澊犷 . 동 犩, 묊犩, 蹱 糩犩 . 峨 犷 窝쭮 . 犷 돳 (1000 = 0.3_1.0 .). 犷 犩 45_60 嬯 䩨 磙犩 . ͭ 4_6 嬯壊 犷 籾笪. 犱 欣 목. 䡣 쩩 챩   밊 60 . 목.

                䪝 동 犱쫹 . 동  磙 ݬ . 쬪并 ՙ. 犷 싣  .

                婩 糹. 밊 40:20:30 . . NPK .    동   .  동劷 30_35 .. 幝 쩹 RATOON 届 . 묙 쭮 媽 80% 돪 졭ȹ 졭 . 동劷 ϝ . 婩 䪝 _䌽 . , Ŵ죳 ( ) 믤 ( 돳 ) ( Ŭ) ䷥ ( ՙ 묱 ) 繷 Ω.      白 5_10 . 동劷 뾙. 4_5 䯽 쭮 묙 . 묙 . 嬴 3_4 묙 . 嬴 18,000_ 25,000 . 밊 . . _ 졭 2 50 뤯 嫩.

                .묙 . 묩 䴌񌽷 . 묩 라 졭 9_10 . 娨 糩 . ԩ .  쭮 嶣 ϯ 멙 励 돩 . 䰏 라 5 7 ȹ 묙.

{]m[m\yw

篫 쥡 篫 쬡  . 岽  Ȩ 抪 .    밴 줪 ՙ. 쩯 동 篫. 동 졭   1.5 . 동 岽 10 첹 . 동 䪝 10_18 岽犷 . 疳, 졭, 䖯, 䣽  Ȩ 篫 䊨 졭 256 . 17 笪. 죯,  壽 . , , 䣨.

                동 岽犱 犱 犱 篫 . 돳 犱, 竬, 犱, 볛犱 . 篫 . 竩 ب䴹 Σ 밶 岽 . 䮊    . , ,  Ҩ 狽 白 嫢  犱 쏪笩.

Irjn-co-Xn-I

                떬ﭨ 洬䴾 篫 . 800 _ 1500 . . pH 7_5   .  동  .

                涬 岽犱. 岽 犱 嫣 쬝 岽犷 . 묙 岽犷 슙犱 溺 幝. 10_20 / 䪨 岽犱  . 졭  500 . . (80,000_1,00,000 岽犷) .   岽犷 0.1% 䭣 笪ȝ. 쬣 . 岽 䝊//떬/嫬 졭 2 屾 ՙȝ. 쩳 라 쏴. 떬 쏴 并 屹. 䪝 15X15 ..  岽犷 .   岽犷 라 25X25 .. .  岽犱 ȹ 幝. 籹 白犩 졭 10 嬯壊 犩 .             동 . 쯏  岽犱 犩 糩犩 . 쯏   ݬ . 励 . 쯏 .ϝ . 劷 . 䌫 犩라 0.1% 동 .

          동 白. 蹷 ݝ. 䦴, 領 䯽 白. 묙 幪. 䊨 岽犷 . 領_ 笪 䯽 묙 . 묙 岽犷  쨶 幝. 岽犷 գ 돳 岽 . 묙 岽犷 . 岽犱   岽 20% 糩. 쪹 4_6 (2000_3000 . ./ ) 屬 . 岽犷 . , 励 . 岽犷 슙犱 䊪 

                գ 岽犷 励쭮 3-4 嬯  묩 ڼ 娨 . 멙 篫 돩 幝. 岽犷 嫬 1500 嫩.  岽犷 500 褩 .

BS-tem-SIw

{]m[m\yw

AmtXkntb IpSpw-_-nse AwK-amb BS-tem-S-Iw -c-p- X-c-ap-v. sNdnb BS-tem-SIw AYhm Nnm-S-tem-SIhpw (B-U-tmS s_tUm-an-) henb BStem-S-Ihpw (B-U-tmS sskem-\n-). hkmI Fv kwkvIr-X-nepw ae-_m \v Fv Cwo-jnepw ]d-b-s-Sp-p. {]tXyI ]cn-N-c-W-sam-p-an-msX sImSpw th\-en t]mepw \ ]-bmbn \n¡p-sa--Xn-\mepw Ip-Im-en-Iġv ]Yy-a-m--Xp sImpw then--S-ep-Iġv hfsc A\ptbm-Py-am-Wv. henb BS-tem-SIw Cy-bnep-S-\ofw Ip- h-cp-p Fm sNdnb BStem-SIw tIc-f-n am{Xw ImW-s-Sp-p. \ndsb Ce-I-fp Hcp \nXy-l-cnX Ipns-Sn-bmWnXv. Ipdnb {]Ir-Xn-bpw, in-J-c--fpsS F-p-d-hpw,- C-e-I-fp-tSbpw CesR-nsbpw sNdp--hpw, hoXn-Ip-d Ce-Ifpw {]Xy--n Xs sNdnb BS-tem-S-Is Xncn--dn-bm klm-bn-p-p. smam Ce-I-fpsS cp- h-ipw ImWs-Spp FXv sNdnb BS-tem-S-I-ns {]tXy-I-X-bm-Wv. sNdnb ]q-fpw, Zf--fn ]n \nd-n-ep hc-I C FXpw tcmam-hr-X-a-m Hmh-dnbpw Nnm-S-tem-SIs hyXy-kvX-am-p-p.

Irjn-co-Xn-I

Xp apdnp \mWv hwi-h-\-hv. 34 app-I-fp A{K-`m-K-amWv \Sm Ghpw tbmPn--Xv. IqSp-X sNSn-I Bh-iy-ambn hcp-tm Xmsg-bp-ff Xpw \Sm D]-tbm-Kn-mw. t]mnwKv an{inXw \nd ]vfmnIv IqSp-I-fn \p thcp ]nSn-n--Xn-\p- tijw 2 amk-n-\p-n ]dn-p-\-Smw.DgptXm Inftm ap \-hw ]mIs-Sp--Ww. sNdp-h-c-p-I-fntem Iq\Iqntbm \Smw. hc-p-I Xn 60 sk. ao. AI-ehpw sNSn-I Xn 30 sk. ao. AI-ehpw \Imw. Ime-hjm-cw-`-tm-Sp-IqSn thcp-]n-Sn-n Ip-I \p sImSp-mw.km[m-c-W-bmbn hf-{]-tbmKw Imcyambn sNm-dn-s-nepw hymh-km-bn-Im-Snm-\-n Irjn sNp-tm Db hnfhn\v hf-{]-tbmKw AXy-m-t]-n-X-am-Wv. slIvS-sdm-n\v 10 S ssPh-h-fhpw ss\{S-P, t^mkv^-dkv, s]mmjv Fnh 50:50:50 Intem{Kmw F A\p-]m-X-nepw \I-Ww. t^mkv^-dkv apgp-h ASn-h-fambpw ss\{S-P\pw s]mm-kyhpw cp- X-h-W-I-fmbpw (2mw amk-nepw 4mw amk-n-epw) {]tbm-Kn-m-hp---Xm-Wv. Fm ssPh-h-f-ġv Du \In-bp hf-{]-tbm-K-amWv A`n-Im-ayw. slIvS-sdm-n\v 20 S ssPh-h-fw, 100 Intem{Kmw Fp-s]m-Sn, 500 Intem{Kmw thn ]nmv, Pohm-Wph-f--fmb ss{Stm-sUa, B_-kvIpem ssatmssdk, kyqtUm-tam-Wm-kv ^vfqd-skkv Fnh 2 Intem{Kmw Hcp slIvS-dn\v F tXmXn {]tbm-Kn-p-Xv IoS-tcmK {]Xn-tcm-[-in hn-n-p--Xn\v klm-bn-pw. If-I \in-n--Xn-\p- tijw tah-f-{]-tbmKw \Sn ap Ib-n-sIm-Sp--Ww. CShn-f-bmbn Irjn sNp-tm If ieyw Xmc-X-tay\ Ipd-hm-Wv. th\¡m-ev sNdp-Xmbn \\-p-sIm-Sp--Ww.BS-tem-SIw kaq-e-ambpw Ce-bpsS Bh-iy-n\pw thcn-\mbpw tiJ-cn-m-dp-v. hnf-sh-Spv D]-tbm-K-n-\-\p-k-cnv {Iao-I-cn--Ww. Ce-bpsS Bh-iy-n\v Hmw hjw apX Ce tiJ-cn-mw. thcn-\mbn tiJ-cn-p-tm 2 hjw Ignv ]dn-p--XmWv \-Xv. Unkw-_--P-\p-hcn amk- hnf-sh-Sp-n\v \ ka-b-am-Wv. Cu kabv sNSn-bn-ep B¡-tembvUv IqSp-X-em-bn-cn-pw. an-fn thcv apgp-h-\mbpw tiJ-cn--Ww. sh-n IgpIn hrnbm-n-b-Xn-\p- tijw ]-bmtbm DW-n-b-Xn-\p- ti-jtam hn]-W\w sNmw. Hcp slIvSdn\npw ]-bmbn 25 apX 30 S hsc hnfhv kaqew e`n-p--Xn thcv 6 apX7 S hcpw. A[nIw XW-en-m e--fn-emWv IqSp-X hnfhv e`n-p--sX-nepw tIc-f-nse e-]-cn-anXn IW-n-se-Sp-ptm sXn tXmn-tev tN Hcp CS-hn-f-bmbn CXns\ IW-m-mw.

Incn-bmv

{]m[m\yw

BbqtZ NnInkm -k-{-Zm-bn hfsc {]m[m-\y-ap Hcp Huj-[-k-ky-amWv Incn-bm-v. GI-hmjnI Huj-[n-bmb Cu kky-ns kaqew Huj-[-ambn D]-tbm-Kn-m-dp-v. tIc-fs IqSmsX 1000-2500 ao. hsc Db-c-ap lnam-eb {]m--fnepw, Imivao, Imin {]tZ-i--fnepw Cu sNSn kpe-`-am-Wv. Incn-bmv e`y-a-m {]tZ-i--fn kam-\-Kp-W--fp \ne-thpw sh-dpIpw apw ]I-c-ambn D]-tbm-Kn-m-dp-v. a-n-w, Ictcm-K-, ico-c-n-\p-m-Ip hnf, ]n-tZm-j- apX-em-b-hbvv Incn-bmv Huj-[-ambn D]-tbm-Kn-m-dp-v. cw ipo-I-cn-p--Xn\pw, Ijm-b-ap-m-n--gn-m aetim-[-\bvpw Incn-bmv \-Xm-Wv. ape-m ipo-I-cn-p--Xn\pw apdn-hp-Wp--Xn\pw Incn-bm-n\v in-bp-v.

Irjn-co-Xn-I

Am-t-kntb F kky-Ip-Spw-_-nh-cp Incn-bm-ns imkv{X-\mawBt{Um-{Km-^nkv ]m\n-p-te Fm-Wv.hf-q-dp aW amWv Incn-bm-n\v tbmPn--Xv. DjvWtaJ-em -{]-tZ-i--fn Incn-bmv \mbn h-f-cpw.\mbn Dgp-Xp-a-dn an NmW-Ihpw Itmpw Cn-fn aqp -ao- \ofhpw H-c- ao- hoXnbpw ]Xn-\v sk. ao. Db-c-hpap XS- FSpv Incn-bmv \Smw. XS-- Xn Hcp ao AIew Dm-h-Ww. ]mIm-\mbn Xnc-s-Sp hnp-I GI-tZiw Bdv aWn-q sh-n-env IpXn-tijw GXmv 20 sk. ao. AIe-n \Smw. 15-20 Znh-k-n-\p-n ssXI apfp hcpw. NqSp amk--fn ssXI \\-p-sIm-Sp--Ww.ssXI \-tijw aqmw amkw apX ]pjv]n-p -Xp-S-pw. ]pjv]n sNSn-I apgph-\mbn ]dn-s-Sp-mw.]dn-s-Sp sNSn-I sNdnb sIp-Ifmn 45 Znhkw shbn-en DW-n-sb-Sp--Ww. Hcp slIvS e-p-\npw GItZiw 1.35 S DW-nb sNSn-I e`n-pw.

Hmcne

{]m[m\yw

Zi-aq-e--fn hcp Hcp Huj-[-kky-amWv Hmcn-e. Hmcn-e-bpsS thcmWv {][m-\-ambpw Huj-[-\nm-W-n\v D]-tbm-Kn-p--Xv. hr--fpsS XW-en hf-cp Hcp IpnsSn-bmWv Hmcn-e. lrt{Zm-K-n\pw hmX-tcm-K-ġp-amWv Hmcne {][m-\-ambpw D]-tbm-Kn-p--Xv. Hmcn-e-thcv NXv ]mIjm-b-ap-mn Ign-p-Xv lrZ-b-tcm-K-ġv \-Xm-Wv. lrZ-b-t]-in-Isf _e-s-Sp-p-Ibpw {XntZm-j-sf ian-n-p-Ibpw sNp Hcp Huj-[n-bmWnXv. hb-dn-\p-m-Ip tcmK-, ]\n, HSn-hv, NX-hv, izmktIm-i-tcm-K- apX-em-b-h-bpsSNnInkpw Hmcne D]-tbm-Kn-m-dp-v. Ziaq-em-cn-jvS-nse Hcp tNcph Hmcn-e-bm-Wv.

Irjn-co-Xn-I

GI-tZiw 90-120 sk. ao. hsc Db-c-n hf-cp Hcp Huj-[-k-ky-am-Wn-Xv. sUkvtam-Unbw KmsP-nw FmWv CXns imkv{X-\m-aw. CXv ^mt_-kntb F kkyIpSpw-_-n s]-Sp-p.Hmcne Fm-cw anepw hf-cp-sa-nepw \oscmgpp IqSn-bXpw mc-KpWw IqSn-b-Xp-amb an \mbn -hf-cn-. Hmcne-bpsS Irjnbvv Ghpw tbmPn-Xv aW am-Wv. DjvW-ta-J-em -{]-tZ-i--fnemWv Hmcne \mbn hf-cp--Xv.hnv apf-n-mWv ssXI-fp-m-p--Xv. hnv t\cnv Irjn--ep hnX-bvp-Itbm As-n \gvk-dn-bn hnp -ap-f-nv ssXI Irjn--e-tv amn \Sp-Itbm BImw. 40 x 20 sk. ao. AI-e-n thWw ssXI \Sp-hm. Irjn-ew Xm-dm-p ka-bv NmW-Itam Itmtm \mbn an-env Cf-n-sm-Sp--Ww.IqSmsX Hcp slIvS e-n 10 Intem{Kmw {]Imcw ]mIy-P-\-Iw, `mh-lw apX-em-bh Cp- sIm-Sp--Ww. ag Ipd-hp amk--fn CS-bvn-Sbvv \\-p- sIm-Sp-p-Xv \-Xm-Wv. Irjn--ev If-I hf-cmsX t\m-Ww.Irjn-sNbvX Hmcne 89 amk--n-\Iw hnf-sh-Sp-m ]mI-amIpw. Hcp slIvS e-p-\npw hj-n GI-tZiw 500-700 Intem{Kmw thcv e`n-pw.sNSn-I thtcm-Sp-IqSn ]ngp-sX-Spv thcv apdn-p-amn tiJ-cn-mw.

\oe-b-acn

{]m[m\yw

\oen F Npcp--t-cn Adn-b-s-Sp \oe-b-acn t]cp-tI Hcp Huj-[-k-kyam-Wv. \oen-`rw-Km-Zn-sb, \oen-Xp-f-kymZnssX-ew, \oen-Xp-f-kymZn Ijmbw XpS-n-bh-bnse Ahn-`m-Py-L-S-I-amWv \oe-b-a-cn. {]Ir-Xn-Z--amb \oew (CUn-tKm) D¸m-Zn-n-p Hcp sNSn-bp-am-Wn-Xv. BkvXvva, hnóNp-a, hb-dp-th-Z-\, Xe-Np-, hmXcw, hmX I^-tcm-K-, Ic, hr, lrZ-b-kw-_-n-bm-bp tcmK- XpS-nb-hbvv \oe-b-acn Hcp {][m\ Huj-[-am-Wv. \oe-b-a-cn-bpsS Ce CSn-p- ]n-gn \ocv tkhn-p--Xv DZ-c--hr- tcmK-ġv AXyp--a-am-Wv. \oe-b-a-cn-bpsS hnj-lckz`mhw kp{]-kn--am-Wv. t]-n-hnjw _m[n--hv Ce-bpsS \ocv Xpey Af-hn ]men tNp XpS-bmbn aqp Znhkw cmhnse \Ip-Xv \-Xm-Wv. hnj-P-p- ISnm Ce-bpsS \ocv Ign-p-Xpw ISnhm-bn ]pc-p-Xpw \-Xm-Wv. Xzv tcmK-, s]m, {hWw apX-em-b-hbvv Ce _mly-ambn Ac-n-Sm-hp--Xm-Wv. apSn hf-cp--Xn\pw apSn-sIm--gn-n Ipd-bvp--Xn\pw AIm-e-\c XS-bp--Xn\pw Aa-cn-bn-e-bpsS \ocv F Imn-t-p-Xv D-a-am-Wv. Aa-cn-th-cpsIm-p Ijmbw Bk-\nIv hnj-_m-[bvv {]Xn-hn-jam-bn D]tbmKn-p-p-v. IqSmsX \oe-b-cn _tbm s^knwKn\pw ]nb sNSn-bm-Wv.

Irjn-co-Xn-I

]m]n-tem-tW-kntb F kky-Ip-Spw-_-n s]-Sp CXns imkv{X-\maw CUntKms^d SnMvtSm-dnb (Indigofera tinctoria) FmWv . AXyp¸mZ-\-ti-jnbp C\-sampw \oe-b-a-cn-bn hnI-kn-n-s-Sp-n-n-. Bb-Xn-\m, \mS C\--fmWv Irjn sNp--Xv.\oe-b-acn ka-X-e--fnepw IpnsNcn-hp-I-fnepw hf-cp-sa-nepw \-hw kqcy-{]-Imiw Bh-iy-am-Wv. Dtiw 40C hsc NqSp -k-ln-m-\p Ign-hn-Xn-\p-v. ]in-acmin aW amWv D-aw. sh-s-p ]i-apw CXn\p tbmPn--X-. Cuhpw ssPhmw-ihpw \ohm-bp-ap an \oe-b-acn Xg-p-h-f-cpw.\oe-b-acn acpp \nm-Xm-ġv Ghpw A[nIw Bh-iy-ambn hcpXv P\p-h-cn, s^{_p-hcn amk--fn-em-Wv. ImcWw \oen-`rw-KmZnssX-e-nse asmcp {][m\ tNcp-h-bmb s\n kpe-`-amb Ime-am-Wn-Xv. hnp t\cnp hnXpw Xhm-c-W-I-fn ssXp-mn ]dn-p-\pw Irjn sNmw. sk]vw-_, HIvtSm-_ amk--fnemWv hnp ]mIm Ghpw A\p-tbm-Pyw. slIvS Hn\v 34 Intem{Kmw hnp- th-Ww. hnv a-W-ep-ambn Ien arZp-hmbn Dc-knb tijw \m Ah-bpsS Ap-cWtijn hn-p- In-pw. Xosc sNdnb hnmb-Xn-\m Ah 23 Ccn aW-ep-ambn Ien ]mIp-I-bmWv ]Xn-hv. hnv ]mInb -tijw Xhm-c-W-I-fpsS apI-fn ]pXbnv \\-p- sIm--Sp--Ww. Dtiw cm-gvN-pn hnp-I apf-p- hcpw. \oe-b-acn \Sm Dt--in-p ew slIvS Hn\v 10-15 S Imen-h-f-sa-- tXm-Xn tNv \-hw Dgp-sXm-cp--Ww. C-s\-sbm-cp-nb e-tv GI-tZiw Hcp amkw {]mb-amb ssXI 30-50 sk.ao. AI-e-n ]dn-p- \-Sm-hp--Xm-Wv. \v Hcp- am-khpw cp- am-khpw Ign-bp-tm IfsbSp-Ww. cmk-h-f- km[m-c-W-bmbn D]-tbm-Kn-mdn-. \ coXn-bn ]cn-N-cn-m34 amk-ġp-n sNSn-I ]qm XpS-pw.\oe-b-acn ]qm A\p-h-Zn-m C-ebpsS hnfhv Ipdbpw. [mcmfw Ce hnf-sh-Sp-m \oe-b-acn ]qm XpS-p-tmtgbvpw apdn-s-Sp-Ww. Xd-\n-c-n \npw 30 sk. ao. Db-c-n hv sNSn-I apdn-s-Spv hn]-W\w \S-mw. GI-tZiw 1.5-2 amkw CS-hnv XpSpw hnfsh-Spmw.- Iq-n {Ia-amb Pe-tk-N-\hpw ssPh-h-f-{]-tbm-Khpw \S--Ww. Cs\ 34 hnf-sh-Sp-p-Iġv tijw hnn-\p-thn IpdpsNSn-I \ne-\nn _mn sNSn-I thcp-I klnXw ]dn-s-Spv D]-tbm-Kn-m-hp--Xm-Wv. hnn-\p sNSn-I-fn \nv aqs-nb ImbvI s]mn-tm-Ip--Xn-\p- apv cmhn-se- Xs tiJcn-t--Xm-Wv. Hcp slIvS \oe-b-acn Irjn-bn\npw Dtiw 2500-3500 Intem{Kmw Cebpw 1000-1200 Intem{Kmw thcpw e`n-pw.

Xpfkn

{]m[m\yw

tIc-fo-bv kp]-cn-Nn-X-amb Hcp Huj-[-k-ky-amWv Xpf-kn. IrjvW-Xp-f-knbpw cma-Xp-f-knbp-amWv IqSp-X Adn-b-s-Sp Xpfkn-I. lnp-ġv Ghpw {]m[m\y-ap Hcp kky-amWv Xpf-kn. hop-ap--p Xpfkn--d-bn km[m-c-W-bmbn Cu kkyw hfm-dp-v. Xpf-kn-bpsS Fm- `m-K-ġpw Huj-[-Kp-W-ap-v.- ]\n ian-n-p--Xn\pw DZc Iran Cm-Xm-p--Xn\pw Blm-c-n\v cpNn-bp-m-p--Xn\pw, tX, ]mv, Nnen apX-em-b-h-bpsS hnj-n\p {]Xn-hn-[n-bmbpw Xpfkn D]-tbm-Kn-m-dp-v. IqSm-sX, aq{Xw hn-p--Xn\pw I^kwlm-cn-bmbpw D]-tbm-Kn-m-dp-v.

Irjn-co-Xn-I

Xpf-kn-bn ]e-bn-\--fp-s-nepw IrjvW-Xp-f-knbpw cma-Xp-f-kn-bp-amWv Ghpw A[nIw {]Nm-c-n-ep Xpf-kn-bn-\-. IqSmsX Iqc Xpf-kn, sshIpWvTXpf-kn, Imp-Xp-f-kn, tmknaw XpS-nb C\--fp-v. tmknaw Hcp ssl{_nUv Xpfkn-bn-\-am-Wv. Hmknaw F Po\-kn hcp Xpf-kn-bn-\- eman-tb-kntb F kkyIpSpw-_-nse AwK--fm-Wv.Xpfkn km[m-c-W-bmbn Fm-cw anepw hf-cpsanepw kmam\yw hf-qdp aW an-emWv \mbn hf-cp--Xv. ag IqSp-X-ep {]tZ-i--fnepw ap hogvNbp e--fnepw Xpfkn hf-cn-.hnp-ap-f-n-mWv ssXI Dm-p--Xv. \gvk-dn-bn hnp-ap-f-nv ssXI Dm-nb tijw Irjn--e-tv amn\Sp-I-bm-Wv sNp--Xv. Hcp slIvS e-p-\npw GI-tZiw 125 Intem{Kmw hnp hsc e`n-pw. 610 sk. ao. hfsbnb ssXI 40-60 sk. ao. AI-e-n \Smw. 10-15 S NmW-Itam Itmtm Hcp slIvS e-n\v F tXmXn tN-Ww. ]mIy-P-\-Iw, `mhlw, mcw Ch 40:40:40 Intem{Kmw F tXmXn an tNpsIm-Sp--Ww. ]mIy-P-\-Iw, `mh-lw, mcw Ch-bpsS tXmXv 120:100:100 Intem{Kmw hsc Dbn-bm IqSp-X hnfhv e`n-pw. th\¡m-ev BgvN-bn Hmtcm \\ -sIm-Sp--Ww.\ ssXI 912 BgvN-Iġp tijw apdn-s-Sp-mw. Nph-n-ep Ce-I a- \n-d-ambn Xp-S-p--XmWv hnf-sh-Sp-m-dmbn F-Xns kqN-\. \ ssXew e`n-p--Xn\v sNSn-bpsS \mbn ]pjv]n Xe-bw am{Xw apdn-s-Sp-p--XmWv D-aw. Nne e--fn Hcp sNSn-bn\npw \mev {]mhiyw hsc hnf-sh-Spmw. sNSn \mbn ]pjv]np Ign-bp-tm BZy- hn-f-sh-Sppw XpSp 15-20 Znhkw CS-hnv ap hnfsh-Spp-Ifpw \Smw. BZy hnf-sh-Sp-n\v GI-tZiw 34 S ]qfpw XpSp hnf-sh-Sp-p-I-fn \n-p-ambn Hcp slIvSe-p-\npw 10-15 S Cebpw e`n-pw.]qfpw Cebpw Bhn hmn-bmWvssXew thXn-cn-p--Xv. ]q-fn\npwe`n-p ssXe-amWv IqSp-X \-Xv. 11.5aWn-q BWv Hcp hmn-\p kabw.km[m-c-W-bmbn 15-20 Intem{Kmw ]q-fn\n-p-In-p ssXehpw 10-15 Intem{KmwCe-bn \np ssXehpw Hcp slIvSe-p- \npw e`n-pw.

sNn-sm-Sp-then

{]m[m\yw

w_mtKm CUn F imkv{X-\ma-n Adn-b-s-p sNn-sIm-Sp-then w_m-Pn-t\kntb IpSpw-_-nse AwK-am-Wv. Nn{XIv Fv kwkvIr-X-nepw tdmk Itfgvkv sdUvsav Fv Cwo-jnepw ]d-bs-Sp-p. Xncp-hm-Xn-c]q Fv hnti-jn-n-p CXns Nph ]q AXyw at\m-l-chpw ]qtm--n\v Ae-m-c-hp-am-Wv. CXn-\p-]p-dsa sh-sIm-Sp-th-enbpw (w_mtKm sskem-\n) \oe-sIm-Sp-thenbpw (w-_mtKm Ims]kn-kv) {]Nm-c-nep-s-nepw tIc-f-n Irjn sN-s-Sp-Xpw Huj-[-\nm-W- cw-Kv Gsd D]-tbm-Kn-s-Sp-Xpw sNn-sIm-Sp-th-en-bm-Wv. GXmv Ac-ao- apX Hcp ao hsc Db-c-n hf-cp Hcp ZoL-Ime hnf-bm-Wn-Xv. Huj-[-tbm-Ky-amb `mKw Aev]w XSn thcp-I-fm-Wv. CXns\ Ingv FmWv ]dbp--Xv.

Irjn-co-Xn-I

sNn-sIm-Sp-th-en-bn hnp-I D]m-Zn-n-m-dn-. AXp- sImv Xp- ap-dnv thcp- ]n-Sn-n-m-Wv hwi-h-\hv \S-p--Xv. CS-cw aqp Xp-I-fmWv \Sm Ghpw tbmPn--Xv. Htm ctm app-Ifp Xp-I 500 ]n. ]n. Fw., sF. _n.F. emb-\n-bn Hcp an\nv apn ann hm thcp ]nSn-p-Xv Xzcn-X-s-Sp-p-Ibpw IqSp-X apf-i-X-am\w e`n-p-Ibpw sNpw. C{]-Imcw sNbvXm Cfw- X-p-Ifpw aq Xp-Ifpw Hcp t]mse thcp- ]n-Sn-n-s-Sp-mw. Xm-dm-nb Xp-I apw aWepw NmW-Ihpw 1:1:1 F A\p-]m-X-n Xm-dm-nb t]mnwKv an{inXw \nd mnIv IqSp-I-fn \Sp-p. B_-kvIp-em ssatm-ssdk t]mep kqvam-Wp- t]mnwKv an{in-X-n tNp-Xv thcns hf Iqm klm-bn-pw. cp- am-kw sImv Ip-I {][m\ \nev \Sp-hm Xm--dm-Ipw.thcn-\p- thn \p- h-fp--Xp sImpw Bg-n thtcm-Sp--Xp- sImpw XmgvN-bn an-fn ]cp-h-s-Sp--Ww. 30 sk. ao. Db-chpw A{X-bpw -Xs hoXn-bpap hc-p-I 50 apX 60 sk. ao. AIe-n Dm-p-p. XW CjvS-s-Sp hnf-bm-b-Xn-\m sXntXm-n CS-hn-fbmbn Irjn sNm hfsc tbmPn--Xm-Wv. C{]-Imcw CS-hn-f-bmbn Irjn sNp-tm sXp-I-fpsS cp- h-cn-Iġn-S-bn 3 ao \of-n sNdp-h-c-p-I \nn-mw. sImSp-th-en-n-g-n\v \ hnebpw {]nbhpw D-Xp-sImv Cu CS-hn-f- Irjn sXntXm-n \np Am-Zmbw hn-n-m klm-bn-pw. thcv Inf-s-Sp-m-\p _pnap-ns\ ap\nn apw hf-fpw \nd Nmn sImSp-then \Sp k{-Zm-bhpw ^e-{]-Z-am-Wv. Ime-hj-ns Bcw-`-tm-Sp-IqSn \So XpS-m-hp--Xm-Wv. Xm-dm-nb hcp-I-fn 15 sk. ao. CS-hnv thcp- ]n-Sn-n Ip-I \Smw.slIvS-sdm-n\v 10 S ssPh-h-fhpw ss\{S-P, t^mkv^-dkv, s]mmjv Fnh 50:50:50 Intem{Kmw F A\p-]m-X-nepw \I-Ww. t^mkv^-dkv apgp-h ASn-h-fambpw ss\{S-P\pw s]mm-kyhpw cp- X-h-W-I-fmbpw (2mw amk-nepw 4mw amk-n-epw) {]tbm-Kn-m-hp---Xm-Wv. Fm ssPh-h-f-ġv Du \In-bp hf-{]-tbm-K-amWv A`n-Im-ayw. slIvS-sdm-n\v 20 S ssPh-h-fw, 100 Intem{Kmw Fp-s]m-Sn, 500 Intem{Kmw thn ]nmv, Pohm-Wph-f--fmb ss{Stm-sUa, B_-kvIpem ssatmssdk, kyqtUm-tam-Wm-kv ^vfqd-skkv Fnh 2 Intem{Kmw Hcp slIvS-dn\v F tXmXn {]tbm-Kn-p-Xv IoS-tcmK {]Xn-tcm-[-in hn-n-p--Xn\v klm-bn-pw. If-I \in-n--Xn-\p-tijw tah-f-{]-tbmKw \Sn ap Ib-n- sIm-Sp--Ww. CShn-f-bmbn Irjn sNp-tm If ieyw Xmc-X-tay\ Ipd-hm-Wv. th\¡m-ev sNdp-Xmbn \\-p-sIm-Sp--Ww.\v Hc hjw apX hnf-sh-Sp-msa-nepw -- Hc hjw Ignv hnf-sh-Sp-p--XmWv A`n-Im-ayw. IqSp-X hnfhv e`n-pXn\p ]pdsa thcn AS-n-bn-p ]vfw_m-Pns Afhpw IqSp--X-em-bn-cn-pw. Unkw-_--P-\p-hcn amkw hnf-sh-Sp-n\v \ka-b-am-Wv. NphSv Bg-n Infv thcp-I tiJ-cn-p-p. sh-n \mbn IgpIn ]bmtbm XW-en DW-ntbm hn]-W\w sNmw. sImSp-th-en-bpsS thcv ico-c-`m-K--fn kv]in-m s]mte¡p-Xp- sImv AXv hfsc {im-]qw ssIImcyw sNt--Xm-Wv. ssIbn Dd-I [cn-p-Xv \-Xm-Wv.slIvS-sdm-n\v 10 S ]-thcv e`n-pw. DW-n-bm 33.5 S ImWpw.

aqhne

{]m[m\yw

Cy-bnepS-\ofw Ip-h-cp Hcp Huj-[-k-ky-amWv aqhn-e. Cu kky-n\v {XnhWI ]{X- D-Xn-\m-emWv aqhne Fp hnfn-p--Xv. ]\n, hmXw, izmk-tImitcmK-, lrt{ZmKw Fn-hv {]Xnhn[nbmbn aqhne D]-tbm-Knm-dp-v. aqhne-bpsS thcp-I BWv {][m-\-ambpw Huj[\nm-W-n\v D]-tbm-Kn-p--Xv. Zi-aqew, {lkz- ]--aqew Fo Huj-[-tbm-K--fnse Hcw-K-amWv aqhn-e. c-hm-X-n\pw lrZ-b-tcmKġpw aqhne ]mIjmbw hp I-gn-p-Xv \-Xm-Wv. IqSmsX HSnhv, NXhv apX-em-b-h-bpsS NnInkpw aqhne D]-tbm-Kn-mw.

Irjn-co-Xn-I

^mt_-kntb kky-Ip-Spw-_-n h-cp aqhn-e-bpsS imkv{X-\maw kyqSm{Xnb- hn-knU Fm-Wv. Fm hS-t- CUybn ^mt_-kntb IpSpw-_-nXs hcp bptd-dnb ]nIv F asmcp kkyamWv aqhn-e-bmbn IW-m-p--Xv.GI-tZiw 60120 sk. ao. hsc Db-cw h-bvp Hcp sNdp-k-ky-amWv aqhn-e. hnp-ap-f-n-mWv aqhn-e-bp-sS ssXI Dm-p--Xv. hnv t\cnv Irjn--ev hnX-bvp-Itbm \gvk-dn-bn Xm-dm-nb ssXI hp-]n-Sn-n--p-I-tbm BImw. IrjnsNm Dt-in-p ev NmW-Itam Itmtm Cv Cf-n-sm-Sp-- tijw GI-tZiw 4020 sk. ao. AI-e-n thWw ssXI \Sp-hm. ]mIy-P-\-Iw, `mhlw apXem-bh Ipd Afhn \Ip-Xv \-Xm-Wv.\ ssXI 910 amk-am-Ip-tm hnfsh-Sp-n\v ]mI-am-Ipw. Hcp slIvS e-p- \npw hj-n 600-700 Intem{Kmw aqhnethcv e`n-pw]dn-s-Sp sNSn-I Xpw Cebpw \onb- tijw \mbn Igp-In-sb-Spv shbn-en DWn kqn-mw.

Correct citation: 

Skaria, B. P., Joy, P. P., Mathew, S., Mathew, G., Martin, M., Chacko, B. and Rasheeda, C. A. 2005. Training manual on Medicinal plants for trade and home remedies (Malayalam), 17-18 March 2005, Kerala Agricultural University, Aromatic and Medicinal Plants Research Station, Odakkali, Asamannoor P.O., Ernakulam, India, 108 p.

 
 
Send mail to amprs@satyam.net.in with questions or comments about this web site.
Copyright 2001 AROMATIC AND MEDICINAL PLANTS RESEARCH STATION, KAU
Tel: +91-484-2658221, FAX: +91-484-2659881, URL: http://www.kau.edu/amprs, http://amprskau.tripod.com
Best viewed in IE 5.5 or above, 800x600 screen, scripts enabled.
Webmaster: Dr. P. P Joy,  Last modified: 02/12/07. All Glory to God.